Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Tổng đài Siemens Hipath 3800

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3800-8-8-72
Đăng ngày 23-05-2014 01:50:03 AM
Giá: Liên hệ
SIEMENS HiPath 3800 – 08 trung kế / 08 thuê bao số / 72 thuê bao tương tự (mở rộng tối đa 384 Ext) - 1 Khung chính 09 khe cắm, tích hợp sẵn cạc điều khiển với phần mềm lưu trữ trên - Hipath 3800 thẻ nhớ 64MB, Account Code, Conference, hiển thị số gọi đến (CLIP), 19”/10U - 1 Card mở rộng 08 trung kế - TMANI8 - 1 Card mở rộng 08 thuê bao số - SLMO8 - 3 Card mở rộng 24 máy nhánh tương tự - SLMA24 - 1 Bộ nắp tủ cho HiPath 3800 – LogoSiemens

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3800-8-8-96
Đăng ngày 23-05-2014 01:48:30 AM
Giá: Liên hệ
SIEMENS HiPath 3800 – 08 trung kế / 08 thuê bao số / 96 thuê bao tương tự (mở rộng tối đa 384 Ext) - 1 Khung chính 09 khe cắm, tích hợp sẵn cạc điều khiển với phần mềm lưu trữ trên thẻ nhớ 64MB, Account Code, Conference, hiển thị số gọi đến (CLIP), 19”/10U - Hipath 3800 - 1 Card mở rộng 08 trung kế - TMANI8 - 1 Card mở rộng 08 thuê bao số - SLMO8 - 4 Card mở rộng 24 máy nhánh tương tự - SLMA24 - 1 Bộ nắp tủ cho HiPath 3800 - Logo Siemens

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3800-8-8-120
Đăng ngày 23-05-2014 01:47:03 AM
Giá: Liên hệ
SIEMENS HiPath 3800 – 08 trung kế / 08 thuê bao số / 120 thuê bao tương tự (mở rộng tối đa 384 Ext) - 1 Khung chính 09 khe cắm, tích hợp sẵn cạc điều khiển với phần mềm lưu trữ trên thẻ nhớ 64MB, Account Code, Conference, hiển thị số gọi đến (CLIP), 19”/10U - 1 Card mở rộng 08 trung kế - TMANI8 - 1 Card mở rộng 08 thuê bao số - SLMO8 - 5 Card mở rộng 24 máy nhánh tương tự - SLMA24 - 1 Bộ nắp tủ cho HiPath 3800 - Logo Siemens

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3800-16-8-144
Đăng ngày 23-05-2014 01:45:26 AM
Giá: Liên hệ
SIEMENS HiPath 3800 – 16 trung kế / 08 thuê bao số / 144 thuê bao tương tự (mở rộng tối đa 384 Ext) - 1 Khung chính 09 khe cắm, tích hợp sẵn cạc điều khiển với phần mềm lưu trữ trên thẻ nhớ 64MB, Account Code, Conference, hiển thị số gọi đến (CLIP), 19”/10U - 2 Card mở rộng 08 trung kế - TMANI8 - 1 Card mở rộng 08 thuê bao số - SLMO8 - 6 Card mở rộng 24 máy nhánh tương tự - SLMA24 - 1 Bộ nắp tủ cho HiPath 3800 - Logo Siemens

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3800-8-24-144
Đăng ngày 23-05-2014 01:43:25 AM
Giá: Liên hệ
SIEMENS HiPath 3800 – 08 trung kế / 24 thuê bao số / 144 thuê bao tương tự (mở rộng tối đa 384 Ext - 1 Khung chính 09 khe cắm, tích hợp sẵn cạc điều khiển với phần mềm lưu trữ trên thẻ nhớ 64MB, Account Code, Conference, hiển thị số gọi đến (CLIP), 19”/10U - 1 Card mở rộng 08 trung kế - TMANI8 - 1 Card mở rộng 24 máy nhánh số - SLMO2 - 6 Card mở rộng 24 máy nhánh tương tự - SLMA24 - 1 Bộ nắp tủ cho HiPath 3800 - Logo Siemens

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3800-8-8-168
Đăng ngày 23-05-2014 01:41:54 AM
Giá: Liên hệ
SIEMENS HiPath 3800 – 08 trung kế / 08 thuê bao số / 168 thuê bao tương tự (mở rộng tối đa 384 Ext) - 1 Khung chính 09 khe cắm, tích hợp sẵn cạc điều khiển với phần mềm lưu trữ trên thẻ nhớ 64MB, Account Code, Conference, hiển thị số gọi đến (CLIP), 19”/10U - 1 Card mở rộng 08 trung kế - TMANI8 - 1 Card mở rộng 08 máy nhánh số - SLMO8 - 7 Card mở rộng 24 máy nhánh tương tự - SLMA24 - 1 Bộ nắp tủ cho HiPath 3800 - Logo Siemens

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3800-16-8-192
Đăng ngày 23-05-2014 01:39:43 AM
Giá: Liên hệ
SIEMENS HiPath 3800 – 16 trung kế / 08 thuê bao số / 192 thuê bao tương tự (mở rộng tối đa 384 Ext) - 1 Khung chính 09 khe cắm, tích hợp sẵn cạc điều khiển với phần mềm lưu trữ trên thẻ nhớ 64MB, Account Code, Conference, hiển thị số gọi đến (CLIP), 19”/10U - 1 Khung mở rộng 13 khe cắm, 19”/10U - 2 Card mở rộng 08 trung kế - TMANI8 - 1 Card mở rộng 08 máy nhánh số - SLMO8 - 8 Card mở rộng 24 máy nhánh tương tự - SLMA24 - 2 Bộ nắp tủ cho HiPath 3800 - Logo Siemens

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3800-16-8-216
Đăng ngày 23-05-2014 01:38:16 AM
Giá: Liên hệ
SIEMENS HiPath 3800 – 16 trung kế / 08 thuê bao số / 216 thuê bao tương tự (mở rộng tối đa 384 Ext) - 1 Khung chính 09 khe cắm, tích hợp sẵn cạc điều khiển với phần mềm lưu trữ trên thẻ nhớ 64MB, Account Code, Conference, hiển thị số gọi đến (CLIP), 19”/10U - 1 Khung mở rộng 13 khe cắm, 19”/10U - 2 Card mở rộng 08 trung kế - TMANI8 - 1 Card mở rộng 08 máy nhánh số - SLMO8 - 9 Card mở rộng 24 máy nhánh tương tự - SLMA24 - 2 Bộ nắp tủ cho HiPath 3800 - Logo Siemens

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3800-24-8-240
Đăng ngày 23-05-2014 01:36:39 AM
Giá: Liên hệ
SIEMENS HiPath 3800 – 24 trung kế / 08 thuê bao số / 240 thuê bao tương tự (mở rộng tối đa 384 Ext) - 1 Khung chính 09 khe cắm, tích hợp sẵn cạc điều khiển với phần mềm lưu trữ trên thẻ nhớ 64MB, Account Code, Conference, hiển thị số gọi đến (CLIP), 19”/10U - 1 Khung mở rộng 13 khe cắm, 19”/10U - 3 Card mở rộng 08 trung kế - TMANI8 - 1 Card mở rộng 08 máy nhánh số - SLMO8 - 10 Card mở rộng 24 máy nhánh tương tự - SLMA24 - 2 Bộ nắp tủ cho HiPath 3800 - Logo Siemens

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3800-16-8-264
Đăng ngày 23-05-2014 01:34:49 AM
Giá: Liên hệ
SIEMENS HiPath 3800 – 16 trung kế / 08 thuê bao số / 264 thuê bao tương tự (mở rộng tối đa 384 Ext) - 1 Khung chính 09 khe cắm, tích hợp sẵn cạc điều khiển với phần mềm lưu trữ trên thẻ nhớ 64MB, Account Code, Conference, hiển thị số gọi đến (CLIP), 19”/10U - 1 Khung mở rộng 13 khe cắm, 19”/10U - 2 Card mở rộng 08 trung kế - TMANI8 - 1 Card mở rộng 08 máy nhánh số - SLMO8 - 11 Card mở rộng 24 máy nhánh tương tự - SLMA24 - 2 Bộ nắp tủ cho HiPath 3800 - Logo Siemens

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3800-32-8-288
Đăng ngày 23-05-2014 01:33:04 AM
Giá: Liên hệ
SIEMENS HiPath 3800 – 32 trung kế / 08 thuê bao số / 288 thuê bao tương tự (mở rộng tối đa 384 Ext) - 1 Khung chính 09 khe cắm, tích hợp sẵn cạc điều khiển với phần mềm lưu trữ trên thẻ nhớ 64MB, Account Code, Conference, hiển thị số gọi đến (CLIP), 19”/10U - 1 Khung mở rộng 13 khe cắm, 19”/10U - 4 Card mở rộng 08 trung kế - TMANI8 - 1 Card mở rộng 08 máy nhánh số - SLMO8 - 12 Card mở rộng 24 máy nhánh tương tự - SLMA24 - 2 Bộ nắp tủ cho HiPath 3800 - Logo Siemens

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3800-32-24-312
Đăng ngày 23-05-2014 01:31:35 AM
Giá: Liên hệ
SIEMENS HiPath 3800 – 32 trung kế / 24 thuê bao số / 312 thuê bao tương tự (mở rộng tối đa 384 Ext) - 1 Khung chính 09 khe cắm, tích hợp sẵn cạc điều khiển với phần mềm lưu trữ trên thẻ nhớ 64MB, Account Code, Conference, hiển thị số gọi đến (CLIP), 19”/10U - 1 Khung mở rộng 13 khe cắm, 19”/10U - 4 Card mở rộng 08 trung kế - TMANI8 - 1 Card mở rộng 24 máy nhánh số - SLMO2 - 13 Card mở rộng 24 máy nhánh tương tự - SLMA24 - 2 Bộ nắp tủ cho HiPath 3800 - Logo Siemens

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3800-40-24-336
Đăng ngày 23-05-2014 01:27:23 AM
Giá: Liên hệ
SIEMENS HiPath 3800 – 40 trung kế / 24 thuê bao số / 336 thuê bao tương tự (mở rộng tối đa 384 Ext) - 1 Khung chính 09 khe cắm, tích hợp sẵn cạc điều khiển với phần mềm lưu trữ trên thẻ nhớ 64MB, Account Code, Conference, hiển thị số gọi đến (CLIP), 19”/10U - 1 Khung mở rộng 13 khe cắm, 19”/10U - 5 Card mở rộng 08 trung kế - TMANI8 - 1 Card mở rộng 08 máy nhánh số - SLMO8 - 14 Card mở rộng 24 máy nhánh tương tự - SLMA24 - 2 Bộ nắp tủ cho HiPath 3800 - Logo Siemens

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3800-40-24-360
Đăng ngày 22-05-2014 04:36:51 AM
Giá: Liên hệ
SIEMENS HiPath 3800 – 40 trung kế / 24 thuê bao số / 360 thuê bao tương tự (mở rộng tối đa 384 Ext) - 1 Khung chính 09 khe cắm, tích hợp sẵn cạc điều khiển với phần mềm lưu trữ trên thẻ nhớ 64MB, Account Code, Conference, hiển thị số gọi đến (CLIP), 19”/10U - 1 Khung mở rộng 13 khe cắm, 19”/10U - 5 Card mở rộng 08 trung kế - TMNI8 - 1 Card mở rộng 24 máy nhánh số - SLMO2 - 15 Card mở rộng 24 máy nhánh tương tự - SLMA24 - 2 Bộ nắp tủ cho HiPath 3800 - Logo Siemens

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3800-40-24-384
Đăng ngày 22-05-2014 04:34:33 AM
Giá: Liên hệ
SIEMENS HiPath 3800 – 40 trung kế / 24 thuê bao số / 384 thuê bao tương tự (mở rộng tối đa 384 Ext) - 1 Khung chính 09 khe cắm, tích hợp sẵn cạc điều khiển với phần mềm lưu trữ trên thẻ nhớ 64MB, Account Code, Conference, hiển thị số gọi đến (CLIP), 19”/10U - Hipath 3800 - 1 Khung mở rộng 13 khe cắm, 19”/10U - 5 Card mở rộng 08 trung kế - TMANI8 - 1 Card mở rộng 24 máy nhánh số - SLMO2 - 16 Card mở rộng 24 máy nhánh tương tự - SLMA24 - 2 Bộ nắp tủ cho HiPath 3800 - Logo Siemens

 

Dịch vụ của AEtel

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 24/24:

Mr.Hưng

        0972.139.269

        xuanhung@aetel.vn

Mrs.Hòa

       0935.38.12.32

       aetel@aetel.vn

Mr.Vinh

        0973.139.269

       vinhtx@aetel.vn

Mr.Hùng

       0944.018.918

       quochung@aetel.vn

Mr.Trung

       0948.82.86.09

       admin@aetel.vn