CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỄN THÔNG AE VIỆT NAM
Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì hệ thống viễn thông tổng thể
Số 99 ngõ 98 Thái Hà, Ph
ườngTrung Liệt, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Tổng đài Siemens Hipath 1190

Tổng đài điện thoại Siemens HiPath 1190-8-12
Đăng ngày 26-05-2014 11:30:04 PM
Giá : 18.300.000 VND
SIEMENS HiPath 1190-8-12 – 08 trung kế và 12 thuê bao (mở rộng tối đa 32 CO và 140 Ext) - 01 Khung chính 10 khe cắm, Bộ nguồn được nạp Ăc-quy, tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1. - 01 Card EB0/12 mở rộng 12 máy nhánh - 01 Card EB8/00 mở rộng 8 trung kế

Tổng đài điện thoại Siemens HiPath 1190-8-20
Đăng ngày 26-05-2014 11:28:32 PM
Giá : 19.250.000 VND
SIEMENS HiPath 1190-8-20 – 08 trung kế và 20 thuê bao (mở rộng tối đa 32 CO và 140 Ext) - 01 Khung chính 10 khe cắm, Bộ nguồn được nạp Ăc-quy, tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1. - 02 Card EB2/10 mở rộng 2 trung kế và 10 thuê bao - 01 Card EB4/00 mở rộng 4 trung kế

Tổng đài điện thoại Siemens HiPath 1190-8-28
Đăng ngày 26-05-2014 11:26:09 PM
Giá : 18.600.000 VND
SIEMENS HiPath 1190-8-28 – 08 trung kế và 28 thuê bao (mở rộng tối đa 32 CO và 140 Ext) - 01 Khung chính 10 khe cắm, Bộ nguồn được nạp Ăc-quy, tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1. - 01 Card EB2/10 mở rộng 2 trung kế 10 thuê bao - 03 Card EB2/06 mở rộng 2 trung kế 6 thuê bao

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1190-8-36
Đăng ngày 26-05-2014 11:24:22 PM
Giá : 19.400.000 VND
SIEMENS HiPath 1190-8-36 – 08 trung kế và 36 thuê bao (mở rộng tối đa 32 CO và 140 Ext) - 01 Khung chính 10 khe cắm, Bộ nguồn được nạp Ăc-quy, tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1. - 03 Card EB2/10 mở rộng 2 trung kế 10 thuê bao - 01 Card EB2/06 mở rộng 2 trung kế 6 thuê bao

Tổng đài điện thoại Siemens HiPath 1190-8-44
Đăng ngày 26-05-2014 11:22:39 PM
Giá : 21.650.000 VND
SIEMENS HiPath 1190-8-44 – 08 trung kế và 44 thuê bao (mở rộng tối đa 32 CO và 140 Ext) - 01 Khung chính 10 khe cắm, Bộ nguồn được nạp Ăc-quy, tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1. - 02 Card EB2/10 mở rộng 2 trung kế 10 thuê bao - 02 Card EB0/12 mở rộng 12 thuê bao - 01 Card EB4/00 mở rộng 4 trung kế

Tổng đài điện thoại Siemens HiPath 1190-8-52
Đăng ngày 26-05-2014 11:19:23 PM
Giá : 21.000.000 VND
SIEMENS HiPath 1190-8-52 – 08 trung kế và 52 thuê bao (mở rộng tối đa 32 CO và 140 Ext) - 01 Khung chính 10 khe cắm, Bộ nguồn được nạp Ăc-quy, tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1. - 04 Card EB2/10 mở rộng 2 trung kế 10 thuê bao - 01 Card EB0/12 mở rộng 12 thuê bao

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1190-8-60
Đăng ngày 26-05-2014 11:17:38 PM
Giá : 21.800.000 VND
SIEMENS HiPath 1190-8-60 – 08 trung kế và 60 thuê bao (mở rộng tối đa 32 CO và 140 Ext) - 01 Khung chính 10 khe cắm, Bộ nguồn được nạp Ăc-quy, tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1. - 03 Card EB2/10 mở rộng 2 trung kế 10 thuê bao - 01 Card EB2/06 mở rộng 2 trung kế 6 thuê bao - 02 Card EB0/12 mở rộng 12 thuê bao

Tổng đài điện thoại Siemens HiPath 1190-8-68
Đăng ngày 26-05-2014 11:15:56 PM
Giá : 24.050.000 VND
SIEMENS HiPath 1190-8-68 – 08 trung kế và684 thuê bao (mở rộng tối đa 32 CO và 140 Ext) - 01 Khung chính 10 khe cắm, Bộ nguồn được nạp Ăc-quy, tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1. - 02 Card EB2/10 mở rộng 2 trung kế 10 thuê bao - 04 Card EB0/12 mở rộng 12 thuê bao - 01 Card EB4/00 mở rộng 4 trung kế

Tổng đài điện thoại Siemens HiPath 1190-8-76
Đăng ngày 26-05-2014 11:13:58 PM
Giá : 23.400.000 VND
SIEMENS HiPath 1190-8-76 – 08 trung kế và 76 thuê bao (mở rộng tối đa 32 CO và 140 Ext) - 01 Khung chính 10 khe cắm, Bộ nguồn được nạp Ăc-quy, tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1. - 04 Card EB2/10 mở rộng 2 trung kế 10 thuê bao - 03 Card EB0/12 mở rộng 12 thuê bao

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1190-8-84
Đăng ngày 26-05-2014 11:12:19 PM
Giá : 24.200.000 VND
SIEMENS HiPath 1190-8-84 – 08 trung kế và 84 thuê bao (mở rộng tối đa 32 CO và 140 Ext) - 01 Khung chính 10 khe cắm, Bộ nguồn được nạp Ăc-quy, tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1. - 03 Card EB2/10 mở rộng 2 trung kế 10 thuê bao - 01 Card EB2/06 mở rộng 2 trung kế 6 thuê bao - 04 Card EB0/12 mở rộng 12 thuê bao

Tổng đài điện thoại Siemens HiPath 1190-8-92
Đăng ngày 26-05-2014 11:10:33 PM
Giá : 36.200.000 VND
SIEMENS HiPath 1190-8-92 – 08 trung kế và 92 thuê bao (mở rộng tối đa 32 CO và 140 Ext) - 01 Khung chính 10 khe cắm, Bộ nguồn được nạp Ăc-quy, tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1. - 01 Khung ExpansionKit mở rộng 10 khe cắm - 02 Card EB2/10 mở rộng 2 trung kế 10 thuê bao - 02 Card EB2/06 mở rộng 2 trung kế 6 thuê bao - 05 Card EB0/12 mở rộng 12 thuê bao

Tổng đài điện thoại Siemens HiPath 1190-8-100
Đăng ngày 26-05-2014 11:08:45 PM
Giá : 37.000.000 VND
SIEMENS HiPath 1190-8-100 – 08 trung kế và 100 thuê bao (mở rộng tối đa 32 CO và 140 Ext) - 01 Khung chính 10 khe cắm, Bộ nguồn được nạp Ăc-quy, tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1. - 01 Khung ExpansionKit mở rộng 10 khe cắm - 04 Card EB2/10 mở rộng 2 trung kế 10 thuê bao - 05 Card EB2/06 mở rộng 12 thuê bao

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1190-8-108
Đăng ngày 26-05-2014 11:06:40 PM
Giá : 37.800.000 VND
SIEMENS HiPath 1190-8-108 – 08 trung kế và 108 thuê bao (mở rộng tối đa 32 CO và 140 Ext) - 01 Khung chính 10 khe cắm, Bộ nguồn được nạp Ăc-quy, tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1. - 01 Khung ExpansionKit mở rộng 10 khe cắm - 03 Card EB2/10 mở rộng 2 trung kế 10 thuê bao - 01 Card EB2/06 mở rộng 2 trung kế 6 thuê bao - 06 Card Eb0/12 mở rộng 12 thuê bao

Tổng đài điện thoại Siemens HiPath 1190-8-116
Đăng ngày 26-05-2014 11:04:14 PM
Giá : 38.600.000 VND
SIEMENS HiPath 1190-8-116 – 08 trung kế và 116 thuê bao (mở rộng tối đa 32 CO và 140 Ext) - 01 Khung chính 10 khe cắm, Bộ nguồn được nạp Ăc-quy, tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1. - 01 Khung ExpansionKit mở rộng 10 khe cắm - 02 Card EB2/10 mở rộng 2 trung kế 10 thuê bao - 02 Card EB2/06 mở rộng 2 trung kế 6 thuê bao - 07 Card EB0/12 mở rộng 12 thuê bao

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1190-8-124
Đăng ngày 26-05-2014 10:59:33 PM
Giá : 39.400.000 VND
SIEMENS HiPath 1190-8-124 – 08 trung kế và 124 thuê bao (mở rộng tối đa 32 CO và 140 Ext) - 01 Khung chính 10 khe cắm, Bộ nguồn được nạp Ăc-quy, tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1. - 01 Khung ExpansionKit mở rộng 10 khe cắm - 04 Card EB2/10 mở rộng 2 trung kế 10 thuê bao - 07 Card EB0/12 mở rộng 12 thuê bao

Tổng đài điện thoại Siemens HiPath 1190-8-132
Đăng ngày 26-05-2014 10:56:13 PM
Giá : 40.200.000 VND
SIEMENS HiPath 1190-8-132 – 08 trung kế và 132 thuê bao (mở rộng tối đa 32 CO và 140 Ext) - 01 Khung chính 10 khe cắm, Bộ nguồn được nạp Ăc-quy, tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1. - 01 Khung ExpansionKit mở rộng 10 khe cắm - 03 Card EB2/10 mở rộng 2 trung kế 10 thuê bao - 01 Card EB2/06 mở rộng 2 trung kế 6 thuê bao - 08 Card Eb0/12 mở rộng 12 thuê bao

Tổng đài điện thoại Siemens HiPath 1190-8-140
Đăng ngày 26-05-2014 10:53:58 PM
Giá : 41.000.000 VND
SIEMENS HiPath 1190-8-140 – 08 trung kế và 140 thuê bao (mở rộng tối đa 32 CO và 140 Ext) - 01 Khung chính 10 khe cắm, Bộ nguồn được nạp Ăc-quy, tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1. - 01 Khung ExpansionKit mở rộng 10 khe cắm - 02 Card EB2/10 mở rộng 2 trung kế 10 thuê bao - 02 Card EB2/06 mở rộng 2 trung kế 6 thuê bao - 09 Card EB0/12 mở rộng 12 thuê bao

Tổng đài điện thoại Siemens HiPath 1190-16-52
Đăng ngày 26-05-2014 10:36:57 PM
Giá : 24.550.000 VND
SIEMENS HiPath 1190-16-52 – 16 trung kế và 52 thuê bao (mở rộng tối đa 32 CO và 140 Ext) - 01 Khung chính 10 khe cắm, Bộ nguồn được nạp Ăc-quy, tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1. - 01 Card EB2/10 mở rộng 2 trung kế 10 thuê bao - 01 Card EB2/06 mở rộng 2 trung kế 6 thuê bao - 03 Card EB0/12 mở rộng 12 thuê bao - 01 Card EB4/00 mở rộng 4 trung kế - 01 Card EB8/00 mở rộng 8 trung kế

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1190-16-60
Đăng ngày 26-05-2014 10:35:15 PM
Giá : 25.350.000 VND
SIEMENS HiPath 1190-16-60 – 16 trung kế và 60 thuê bao (mở rộng tối đa 32 CO và 140 Ext) - 01 Khung chính 10 khe cắm, Bộ nguồn được nạp Ăc-quy, tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1. - 02 Card EB2/06 mở rộng 2 trung kế 6 thuê bao - 04 Card EB0/12 mở rộng 12 thuê bao - 01 Card EB4/00 mở rộng 4 trung kế - 01 Card EB8/00 mở rộng 8 trung kế

Tổng đài điện thoại Siemens HiPath 1190-16-68
Đăng ngày 26-05-2014 10:28:24 PM
Giá : 26.150.000 VND
SIEMENS HiPath 1190-16-68 – 16 trung kế và 68 thuê bao (mở rộng tối đa 32 CO và 140 Ext) - 01 Khung chính 10 khe cắm, Bộ nguồn được nạp Ăc-quy, tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1. - 02 Card EB2/10 mở rộng 2 trung kế 10 thuê bao - 04 Card EB0/12 mở rộng 12 thuê bao - 01 Card EB4/00 mở rộng 4 trung kế - 01 Card EB8/00 mở rộng 8 trung kế

1 2 3 4 5 6 7 8  Trang sau
 

Tổng đài điện thoại

Dịch vụ của AEtel

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 24/24:

Mr.Hưng

        0972.139.269

        xuanhung@aetel.vn

Mr.Quang

       0935.38.12.32

       aetel@aetel.vn

Mr.Vinh

        0973.139.269

       vinhtx@aetel.vn

Mr.Hùng

       0944.018.918

       quochung@aetel.vn

Mr.Trung

       0948.82.86.09

       admin@aetel.vn