Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Tổng đài Siemens Hipath 1190

Tổng đài điện thoại Siemens HiPath 1190-8-12
Đăng ngày 26-05-2014 11:30:04 PM
Giá : 18.300.000 VND
SIEMENS HiPath 1190-8-12 – 08 trung kế và 12 thuê bao (mở rộng tối đa 32 CO và 140 Ext) - 01 Khung chính 10 khe cắm, Bộ nguồn được nạp Ăc-quy, tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1. - 01 Card EB0/12 mở rộng 12 máy nhánh - 01 Card EB8/00 mở rộng 8 trung kế

Tổng đài điện thoại Siemens HiPath 1190-8-20
Đăng ngày 26-05-2014 11:28:32 PM
Giá : 19.250.000 VND
SIEMENS HiPath 1190-8-20 – 08 trung kế và 20 thuê bao (mở rộng tối đa 32 CO và 140 Ext) - 01 Khung chính 10 khe cắm, Bộ nguồn được nạp Ăc-quy, tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1. - 02 Card EB2/10 mở rộng 2 trung kế và 10 thuê bao - 01 Card EB4/00 mở rộng 4 trung kế

Tổng đài điện thoại Siemens HiPath 1190-8-28
Đăng ngày 26-05-2014 11:26:09 PM
Giá : 18.600.000 VND
SIEMENS HiPath 1190-8-28 – 08 trung kế và 28 thuê bao (mở rộng tối đa 32 CO và 140 Ext) - 01 Khung chính 10 khe cắm, Bộ nguồn được nạp Ăc-quy, tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1. - 01 Card EB2/10 mở rộng 2 trung kế 10 thuê bao - 03 Card EB2/06 mở rộng 2 trung kế 6 thuê bao

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1190-8-36
Đăng ngày 26-05-2014 11:24:22 PM
Giá : 19.400.000 VND
SIEMENS HiPath 1190-8-36 – 08 trung kế và 36 thuê bao (mở rộng tối đa 32 CO và 140 Ext) - 01 Khung chính 10 khe cắm, Bộ nguồn được nạp Ăc-quy, tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1. - 03 Card EB2/10 mở rộng 2 trung kế 10 thuê bao - 01 Card EB2/06 mở rộng 2 trung kế 6 thuê bao

Tổng đài điện thoại Siemens HiPath 1190-8-44
Đăng ngày 26-05-2014 11:22:39 PM
Giá : 21.650.000 VND
SIEMENS HiPath 1190-8-44 – 08 trung kế và 44 thuê bao (mở rộng tối đa 32 CO và 140 Ext) - 01 Khung chính 10 khe cắm, Bộ nguồn được nạp Ăc-quy, tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1. - 02 Card EB2/10 mở rộng 2 trung kế 10 thuê bao - 02 Card EB0/12 mở rộng 12 thuê bao - 01 Card EB4/00 mở rộng 4 trung kế

Tổng đài điện thoại Siemens HiPath 1190-8-52
Đăng ngày 26-05-2014 11:19:23 PM
Giá : 21.000.000 VND
SIEMENS HiPath 1190-8-52 – 08 trung kế và 52 thuê bao (mở rộng tối đa 32 CO và 140 Ext) - 01 Khung chính 10 khe cắm, Bộ nguồn được nạp Ăc-quy, tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1. - 04 Card EB2/10 mở rộng 2 trung kế 10 thuê bao - 01 Card EB0/12 mở rộng 12 thuê bao

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1190-8-60
Đăng ngày 26-05-2014 11:17:38 PM
Giá : 21.800.000 VND
SIEMENS HiPath 1190-8-60 – 08 trung kế và 60 thuê bao (mở rộng tối đa 32 CO và 140 Ext) - 01 Khung chính 10 khe cắm, Bộ nguồn được nạp Ăc-quy, tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1. - 03 Card EB2/10 mở rộng 2 trung kế 10 thuê bao - 01 Card EB2/06 mở rộng 2 trung kế 6 thuê bao - 02 Card EB0/12 mở rộng 12 thuê bao

Tổng đài điện thoại Siemens HiPath 1190-8-68
Đăng ngày 26-05-2014 11:15:56 PM
Giá : 24.050.000 VND
SIEMENS HiPath 1190-8-68 – 08 trung kế và684 thuê bao (mở rộng tối đa 32 CO và 140 Ext) - 01 Khung chính 10 khe cắm, Bộ nguồn được nạp Ăc-quy, tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1. - 02 Card EB2/10 mở rộng 2 trung kế 10 thuê bao - 04 Card EB0/12 mở rộng 12 thuê bao - 01 Card EB4/00 mở rộng 4 trung kế

Tổng đài điện thoại Siemens HiPath 1190-8-76
Đăng ngày 26-05-2014 11:13:58 PM
Giá : 23.400.000 VND
SIEMENS HiPath 1190-8-76 – 08 trung kế và 76 thuê bao (mở rộng tối đa 32 CO và 140 Ext) - 01 Khung chính 10 khe cắm, Bộ nguồn được nạp Ăc-quy, tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1. - 04 Card EB2/10 mở rộng 2 trung kế 10 thuê bao - 03 Card EB0/12 mở rộng 12 thuê bao

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1190-8-84
Đăng ngày 26-05-2014 11:12:19 PM
Giá : 24.200.000 VND
SIEMENS HiPath 1190-8-84 – 08 trung kế và 84 thuê bao (mở rộng tối đa 32 CO và 140 Ext) - 01 Khung chính 10 khe cắm, Bộ nguồn được nạp Ăc-quy, tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1. - 03 Card EB2/10 mở rộng 2 trung kế 10 thuê bao - 01 Card EB2/06 mở rộng 2 trung kế 6 thuê bao - 04 Card EB0/12 mở rộng 12 thuê bao

Tổng đài điện thoại Siemens HiPath 1190-8-92
Đăng ngày 26-05-2014 11:10:33 PM
Giá : 36.200.000 VND
SIEMENS HiPath 1190-8-92 – 08 trung kế và 92 thuê bao (mở rộng tối đa 32 CO và 140 Ext) - 01 Khung chính 10 khe cắm, Bộ nguồn được nạp Ăc-quy, tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1. - 01 Khung ExpansionKit mở rộng 10 khe cắm - 02 Card EB2/10 mở rộng 2 trung kế 10 thuê bao - 02 Card EB2/06 mở rộng 2 trung kế 6 thuê bao - 05 Card EB0/12 mở rộng 12 thuê bao

Tổng đài điện thoại Siemens HiPath 1190-8-100
Đăng ngày 26-05-2014 11:08:45 PM
Giá : 37.000.000 VND
SIEMENS HiPath 1190-8-100 – 08 trung kế và 100 thuê bao (mở rộng tối đa 32 CO và 140 Ext) - 01 Khung chính 10 khe cắm, Bộ nguồn được nạp Ăc-quy, tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1. - 01 Khung ExpansionKit mở rộng 10 khe cắm - 04 Card EB2/10 mở rộng 2 trung kế 10 thuê bao - 05 Card EB2/06 mở rộng 12 thuê bao

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1190-8-108
Đăng ngày 26-05-2014 11:06:40 PM
Giá : 37.800.000 VND
SIEMENS HiPath 1190-8-108 – 08 trung kế và 108 thuê bao (mở rộng tối đa 32 CO và 140 Ext) - 01 Khung chính 10 khe cắm, Bộ nguồn được nạp Ăc-quy, tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1. - 01 Khung ExpansionKit mở rộng 10 khe cắm - 03 Card EB2/10 mở rộng 2 trung kế 10 thuê bao - 01 Card EB2/06 mở rộng 2 trung kế 6 thuê bao - 06 Card Eb0/12 mở rộng 12 thuê bao

Tổng đài điện thoại Siemens HiPath 1190-8-116
Đăng ngày 26-05-2014 11:04:14 PM
Giá : 38.600.000 VND
SIEMENS HiPath 1190-8-116 – 08 trung kế và 116 thuê bao (mở rộng tối đa 32 CO và 140 Ext) - 01 Khung chính 10 khe cắm, Bộ nguồn được nạp Ăc-quy, tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1. - 01 Khung ExpansionKit mở rộng 10 khe cắm - 02 Card EB2/10 mở rộng 2 trung kế 10 thuê bao - 02 Card EB2/06 mở rộng 2 trung kế 6 thuê bao - 07 Card EB0/12 mở rộng 12 thuê bao

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1190-8-124
Đăng ngày 26-05-2014 10:59:33 PM
Giá : 39.400.000 VND
SIEMENS HiPath 1190-8-124 – 08 trung kế và 124 thuê bao (mở rộng tối đa 32 CO và 140 Ext) - 01 Khung chính 10 khe cắm, Bộ nguồn được nạp Ăc-quy, tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1. - 01 Khung ExpansionKit mở rộng 10 khe cắm - 04 Card EB2/10 mở rộng 2 trung kế 10 thuê bao - 07 Card EB0/12 mở rộng 12 thuê bao

Tổng đài điện thoại Siemens HiPath 1190-8-132
Đăng ngày 26-05-2014 10:56:13 PM
Giá : 40.200.000 VND
SIEMENS HiPath 1190-8-132 – 08 trung kế và 132 thuê bao (mở rộng tối đa 32 CO và 140 Ext) - 01 Khung chính 10 khe cắm, Bộ nguồn được nạp Ăc-quy, tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1. - 01 Khung ExpansionKit mở rộng 10 khe cắm - 03 Card EB2/10 mở rộng 2 trung kế 10 thuê bao - 01 Card EB2/06 mở rộng 2 trung kế 6 thuê bao - 08 Card Eb0/12 mở rộng 12 thuê bao

Tổng đài điện thoại Siemens HiPath 1190-8-140
Đăng ngày 26-05-2014 10:53:58 PM
Giá : 41.000.000 VND
SIEMENS HiPath 1190-8-140 – 08 trung kế và 140 thuê bao (mở rộng tối đa 32 CO và 140 Ext) - 01 Khung chính 10 khe cắm, Bộ nguồn được nạp Ăc-quy, tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1. - 01 Khung ExpansionKit mở rộng 10 khe cắm - 02 Card EB2/10 mở rộng 2 trung kế 10 thuê bao - 02 Card EB2/06 mở rộng 2 trung kế 6 thuê bao - 09 Card EB0/12 mở rộng 12 thuê bao

Tổng đài điện thoại Siemens HiPath 1190-16-52
Đăng ngày 26-05-2014 10:36:57 PM
Giá : 24.550.000 VND
SIEMENS HiPath 1190-16-52 – 16 trung kế và 52 thuê bao (mở rộng tối đa 32 CO và 140 Ext) - 01 Khung chính 10 khe cắm, Bộ nguồn được nạp Ăc-quy, tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1. - 01 Card EB2/10 mở rộng 2 trung kế 10 thuê bao - 01 Card EB2/06 mở rộng 2 trung kế 6 thuê bao - 03 Card EB0/12 mở rộng 12 thuê bao - 01 Card EB4/00 mở rộng 4 trung kế - 01 Card EB8/00 mở rộng 8 trung kế

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1190-16-60
Đăng ngày 26-05-2014 10:35:15 PM
Giá : 25.350.000 VND
SIEMENS HiPath 1190-16-60 – 16 trung kế và 60 thuê bao (mở rộng tối đa 32 CO và 140 Ext) - 01 Khung chính 10 khe cắm, Bộ nguồn được nạp Ăc-quy, tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1. - 02 Card EB2/06 mở rộng 2 trung kế 6 thuê bao - 04 Card EB0/12 mở rộng 12 thuê bao - 01 Card EB4/00 mở rộng 4 trung kế - 01 Card EB8/00 mở rộng 8 trung kế

Tổng đài điện thoại Siemens HiPath 1190-16-68
Đăng ngày 26-05-2014 10:28:24 PM
Giá : 26.150.000 VND
SIEMENS HiPath 1190-16-68 – 16 trung kế và 68 thuê bao (mở rộng tối đa 32 CO và 140 Ext) - 01 Khung chính 10 khe cắm, Bộ nguồn được nạp Ăc-quy, tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1. - 02 Card EB2/10 mở rộng 2 trung kế 10 thuê bao - 04 Card EB0/12 mở rộng 12 thuê bao - 01 Card EB4/00 mở rộng 4 trung kế - 01 Card EB8/00 mở rộng 8 trung kế

1 2 3 4 5 6 7 8  Trang sau
 

Dịch vụ của AEtel

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 24/24:

Mr.Hưng

        0972.139.269

        xuanhung@aetel.vn

Mrs.Hòa

       0935.38.12.32

       aetel@aetel.vn

Mr.Vinh

        0973.139.269

       vinhtx@aetel.vn

Mr.Hùng

       0944.018.918

       quochung@aetel.vn

Mr.Trung

       0948.82.86.09

       admin@aetel.vn