CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỄN THÔNG AE VIỆT NAM
Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì hệ thống viễn thông tổng thể
Số 99 ngõ 98 Thái Hà, Ph
ườngTrung Liệt, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Tổng đài NEC SL-1000

Tổng đài điện thoại NEC SL1000 cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
Đăng ngày 01-03-2015 09:00:09 AM
Giá : 4.350.000 VND
Hệ thống tổng đài NEC SL1000-4-8 cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao (khả năng mở rộng 48 trung kế 128 thuê bao): – 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại NEC SL1000 cấu hình 4 trung kế 16 thuê bao
Đăng ngày 01-03-2015 08:58:00 AM
Giá : 6.100.000 VND
Hệ thống tổng đài NEC SL1000-4-16 cấu hình 4 trung kế 16 thuê bao (Khả năng mở rộng 48 trung kế 128 thuê bao): – 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao – 01 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại NEC SL1000 cấu hình 4 trung kế 24 thuê bao
Đăng ngày 01-03-2015 08:56:19 AM
Giá : 7.850.000 VND
Hệ thống tổng đài NEC SL1000-4-24 cấu hình 4 trung kế 24 thuê bao (Khả năng mở rộng 48 trung kế 128 thuê bao): – 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao – 02 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại NEC SL1000 cấu hình 4 trung kế 32 thuê bao
Đăng ngày 01-03-2015 08:54:39 AM
Giá : 11.150.000 VND
Hệ thống tổng đài NEC SL1000-4-32 cấu hình 4 trung kế 32 thuê bao (Khả năng mở rộng 48 trung kế 128 thuê bao): – 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao – 03 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao - 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1

Tổng đài điện thoại NEC SL1000 cấu hình 8 trung kế 16 thuê bao
Đăng ngày 01-03-2015 08:52:50 AM
Giá : 6.500.000 VND
Hệ thống tổng đài NEC SL1000-8-16 cấu hình 8 trung kế 16 thuê bao (Khả năng mở rộng 48 trung kế 128 thuê bao): – 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao – 01 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại NEC SL1000 cấu hình 8 trung kế 24 thuê bao
Đăng ngày 01-03-2015 08:50:55 AM
Giá : 8.250.000 VND
Hệ thống tổng đài NEC SL1000-8-24 cấu hình 8 trung kế 24 thuê bao (Khả năng mở rộng 48 trung kế 128 thuê bao): – 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao – 01 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao – 01 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại NEC SL1000 cấu hình 8 trung kế 32 thuê bao
Đăng ngày 01-03-2015 08:48:50 AM
Giá : 11.550.000 VND
Hệ thống tổng đài NEC SL1000-8-32 cấu hình 8 trung kế 32 thuê bao (Khả năng mở rộng 48 trung kế 128 thuê bao): – 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao – 01 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao – 02 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao - 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1

Tổng đài điện thoại NEC SL1000 cấu hình 12 trung kế 24 thuê bao
Đăng ngày 01-03-2015 08:46:48 AM
Giá : 8.650.000 VND
Hệ thống tổng đài NEC SL1000-12-24 cấu hình 12 trung kế 24 thuê bao (Khả năng mở rộng 48 trung kế 128 thuê bao): – 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao – 02 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại NEC SL1000 cấu hình 12 trung kế 32 thuê bao
Đăng ngày 01-03-2015 08:45:12 AM
Giá : 11.950.000 VND
Hệ thống tổng đài NEC SL1000-12-32 cấu hình 12 trung kế 32 thuê bao (Khả năng mở rộng 48 trung kế 128 thuê bao): – 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao – 02 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao – 02 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao - 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1

Tổng đài điện thoại NEC SL1000 cấu hình 8 trung kế 40 thuê bao
Đăng ngày 01-03-2015 08:41:51 AM
Giá : 16.750.000 VND
Hệ thống tổng đài NEC SL1000-8-40 cấu hình 8 trung kế 40 thuê bao (Khả năng mở rộng 48 trung kế 128 thuê bao): - 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao - 01 Khung phụ mở rộng tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao - 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ - 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1 - 03 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại NEC SL1000 cấu hình 8 trung kế 48 thuê bao
Đăng ngày 01-03-2015 08:40:29 AM
Giá : 18.450.000 VND
Hệ thống tổng đài NEC SL1000-8-48 cấu hình 8 trung kế 48 thuê bao (Khả năng mở rộng 48 trung kế 128 thuê bao): - 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao - 01 Khung phụ mở rộng tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao - 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ - 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1 - 04 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại NEC SL1000 cấu hình 8 trung kế 56 thuê bao
Đăng ngày 01-03-2015 08:39:12 AM
Giá : 20.250.000 VND
Hệ thống tổng đài NEC SL1000-8-56 cấu hình 8 trung kế 56 thuê bao (Khả năng mở rộng 48 trung kế 128 thuê bao): - 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao - 01 Khung phụ mở rộng tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao - 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ - 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1 - 05 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại NEC SL1000 cấu hình 8 trung kế 64 thuê bao
Đăng ngày 01-03-2015 08:37:28 AM
Giá : 22.000.000 VND
Hệ thống tổng đài NEC SL1000-8-64 cấu hình 8 trung kế 64 thuê bao (Khả năng mở rộng 48 trung kế 128 thuê bao): - 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao - 01 Khung phụ mở rộng tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao - 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ - 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1 - 06 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại NEC SL1000 cấu hình 12 trung kế 40 thuê bao
Đăng ngày 01-03-2015 08:35:43 AM
Giá : 17.150.000 VND
Hệ thống tổng đài NEC SL1000-12-40 cấu hình 12 trung kế 40 thuê bao (Khả năng mở rộng 48 trung kế 128 thuê bao): - 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao - 01 Khung phụ mở rộng tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao - 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ - 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1 - 01 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao - 02 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại NEC SL1000 cấu hình 12 trung kế 48 thuê bao
Đăng ngày 01-03-2015 08:33:44 AM
Giá : 18.900.000 VND
Hệ thống tổng đài NEC SL1000-12-48 cấu hình 12 trung kế 48 thuê bao (Khả năng mở rộng 48 trung kế 128 thuê bao): - 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao - 01 Khung phụ mở rộng tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao - 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ - 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1 - 01 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao - 03 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại NEC SL1000 cấu hình 12 trung kế 56 thuê bao
Đăng ngày 01-03-2015 08:31:33 AM
Giá : 20.650.000 VND
Hệ thống tổng đài NEC SL1000-12-56 cấu hình 12 trung kế 56 thuê bao (Khả năng mở rộng 48 trung kế 128 thuê bao): - 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao - 01 Khung phụ mở rộng tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao - 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ - 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1 - 01 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao - 04 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại NEC SL1000 cấu hình 12 trung kế 64 thuê bao
Đăng ngày 01-03-2015 08:29:51 AM
Giá : 22.400.000 VND
Hệ thống tổng đài NEC SL1000-12-64 cấu hình 12 trung kế 64 thuê bao (Khả năng mở rộng 48 trung kế 128 thuê bao): - 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao - 01 Khung phụ mở rộng tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao - 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ - 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1 - 01 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao - 05 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại NEC SL1000 cấu hình 16 trung kế 40 thuê bao
Đăng ngày 01-03-2015 08:27:50 AM
Giá : 17.550.000 VND
Hệ thống tổng đài NEC SL1000-16-40 cấu hình 16 trung kế 40 thuê bao (Khả năng mở rộng 48 trung kế 128 thuê bao): - 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao - 01 Khung phụ mở rộng tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao - 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ - 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1 - 02 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao - 01 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại NEC SL1000 cấu hình 16 trung kế 48 thuê bao
Đăng ngày 01-03-2015 08:25:50 AM
Giá : 19.200.000 VND
Hệ thống tổng đài NEC SL1000-16-48 cấu hình 16 trung kế 48 thuê bao (Khả năng mở rộng 48 trung kế 128 thuê bao): - 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao - 01 Khung phụ mở rộng tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao - 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ - 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1 - 02 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao - 02 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại NEC SL1000 cấu hình 16 trung kế 56 thuê bao
Đăng ngày 01-03-2015 08:23:35 AM
Giá : 21.050.000 VND
Hệ thống tổng đài NEC SL1000-16-56 cấu hình 16 trung kế 56 thuê bao (Khả năng mở rộng 48 trung kế 128 thuê bao): - 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao - 01 Khung phụ mở rộng tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao - 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ - 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1 - 02 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao - 03 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

1 2  Trang sau
 

Tổng đài điện thoại

Dịch vụ của AEtel

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 24/24:

Mr.Hưng

        0972.139.269

        xuanhung@aetel.vn

Mr.Quang

       0935.38.12.32

       aetel@aetel.vn

Mr.Vinh

        0973.139.269

       vinhtx@aetel.vn

Mr.Hùng

       0944.018.918

       quochung@aetel.vn

Mr.Trung

       0948.82.86.09

       admin@aetel.vn