Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Tổng đài NEC SL-1000

Tổng đài điện thoại NEC SL1000 cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
Đăng ngày 01-03-2015 09:00:09 AM
Giá : 4.350.000 VND
Hệ thống tổng đài NEC SL1000-4-8 cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao (khả năng mở rộng 48 trung kế 128 thuê bao): – 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại NEC SL1000 cấu hình 4 trung kế 16 thuê bao
Đăng ngày 01-03-2015 08:58:00 AM
Giá : 6.100.000 VND
Hệ thống tổng đài NEC SL1000-4-16 cấu hình 4 trung kế 16 thuê bao (Khả năng mở rộng 48 trung kế 128 thuê bao): – 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao – 01 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại NEC SL1000 cấu hình 4 trung kế 24 thuê bao
Đăng ngày 01-03-2015 08:56:19 AM
Giá : 7.850.000 VND
Hệ thống tổng đài NEC SL1000-4-24 cấu hình 4 trung kế 24 thuê bao (Khả năng mở rộng 48 trung kế 128 thuê bao): – 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao – 02 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại NEC SL1000 cấu hình 4 trung kế 32 thuê bao
Đăng ngày 01-03-2015 08:54:39 AM
Giá : 11.150.000 VND
Hệ thống tổng đài NEC SL1000-4-32 cấu hình 4 trung kế 32 thuê bao (Khả năng mở rộng 48 trung kế 128 thuê bao): – 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao – 03 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao - 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1

Tổng đài điện thoại NEC SL1000 cấu hình 8 trung kế 16 thuê bao
Đăng ngày 01-03-2015 08:52:50 AM
Giá : 6.500.000 VND
Hệ thống tổng đài NEC SL1000-8-16 cấu hình 8 trung kế 16 thuê bao (Khả năng mở rộng 48 trung kế 128 thuê bao): – 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao – 01 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại NEC SL1000 cấu hình 8 trung kế 24 thuê bao
Đăng ngày 01-03-2015 08:50:55 AM
Giá : 8.250.000 VND
Hệ thống tổng đài NEC SL1000-8-24 cấu hình 8 trung kế 24 thuê bao (Khả năng mở rộng 48 trung kế 128 thuê bao): – 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao – 01 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao – 01 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại NEC SL1000 cấu hình 8 trung kế 32 thuê bao
Đăng ngày 01-03-2015 08:48:50 AM
Giá : 11.550.000 VND
Hệ thống tổng đài NEC SL1000-8-32 cấu hình 8 trung kế 32 thuê bao (Khả năng mở rộng 48 trung kế 128 thuê bao): – 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao – 01 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao – 02 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao - 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1

Tổng đài điện thoại NEC SL1000 cấu hình 12 trung kế 24 thuê bao
Đăng ngày 01-03-2015 08:46:48 AM
Giá : 8.650.000 VND
Hệ thống tổng đài NEC SL1000-12-24 cấu hình 12 trung kế 24 thuê bao (Khả năng mở rộng 48 trung kế 128 thuê bao): – 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao – 02 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại NEC SL1000 cấu hình 12 trung kế 32 thuê bao
Đăng ngày 01-03-2015 08:45:12 AM
Giá : 11.950.000 VND
Hệ thống tổng đài NEC SL1000-12-32 cấu hình 12 trung kế 32 thuê bao (Khả năng mở rộng 48 trung kế 128 thuê bao): – 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao – 02 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao – 02 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao - 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1

Tổng đài điện thoại NEC SL1000 cấu hình 8 trung kế 40 thuê bao
Đăng ngày 01-03-2015 08:41:51 AM
Giá : 16.750.000 VND
Hệ thống tổng đài NEC SL1000-8-40 cấu hình 8 trung kế 40 thuê bao (Khả năng mở rộng 48 trung kế 128 thuê bao): - 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao - 01 Khung phụ mở rộng tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao - 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ - 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1 - 03 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại NEC SL1000 cấu hình 8 trung kế 48 thuê bao
Đăng ngày 01-03-2015 08:40:29 AM
Giá : 18.450.000 VND
Hệ thống tổng đài NEC SL1000-8-48 cấu hình 8 trung kế 48 thuê bao (Khả năng mở rộng 48 trung kế 128 thuê bao): - 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao - 01 Khung phụ mở rộng tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao - 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ - 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1 - 04 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại NEC SL1000 cấu hình 8 trung kế 56 thuê bao
Đăng ngày 01-03-2015 08:39:12 AM
Giá : 20.250.000 VND
Hệ thống tổng đài NEC SL1000-8-56 cấu hình 8 trung kế 56 thuê bao (Khả năng mở rộng 48 trung kế 128 thuê bao): - 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao - 01 Khung phụ mở rộng tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao - 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ - 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1 - 05 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại NEC SL1000 cấu hình 8 trung kế 64 thuê bao
Đăng ngày 01-03-2015 08:37:28 AM
Giá : 22.000.000 VND
Hệ thống tổng đài NEC SL1000-8-64 cấu hình 8 trung kế 64 thuê bao (Khả năng mở rộng 48 trung kế 128 thuê bao): - 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao - 01 Khung phụ mở rộng tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao - 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ - 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1 - 06 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại NEC SL1000 cấu hình 12 trung kế 40 thuê bao
Đăng ngày 01-03-2015 08:35:43 AM
Giá : 17.150.000 VND
Hệ thống tổng đài NEC SL1000-12-40 cấu hình 12 trung kế 40 thuê bao (Khả năng mở rộng 48 trung kế 128 thuê bao): - 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao - 01 Khung phụ mở rộng tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao - 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ - 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1 - 01 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao - 02 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại NEC SL1000 cấu hình 12 trung kế 48 thuê bao
Đăng ngày 01-03-2015 08:33:44 AM
Giá : 18.900.000 VND
Hệ thống tổng đài NEC SL1000-12-48 cấu hình 12 trung kế 48 thuê bao (Khả năng mở rộng 48 trung kế 128 thuê bao): - 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao - 01 Khung phụ mở rộng tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao - 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ - 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1 - 01 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao - 03 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại NEC SL1000 cấu hình 12 trung kế 56 thuê bao
Đăng ngày 01-03-2015 08:31:33 AM
Giá : 20.650.000 VND
Hệ thống tổng đài NEC SL1000-12-56 cấu hình 12 trung kế 56 thuê bao (Khả năng mở rộng 48 trung kế 128 thuê bao): - 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao - 01 Khung phụ mở rộng tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao - 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ - 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1 - 01 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao - 04 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại NEC SL1000 cấu hình 12 trung kế 64 thuê bao
Đăng ngày 01-03-2015 08:29:51 AM
Giá : 22.400.000 VND
Hệ thống tổng đài NEC SL1000-12-64 cấu hình 12 trung kế 64 thuê bao (Khả năng mở rộng 48 trung kế 128 thuê bao): - 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao - 01 Khung phụ mở rộng tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao - 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ - 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1 - 01 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao - 05 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại NEC SL1000 cấu hình 16 trung kế 40 thuê bao
Đăng ngày 01-03-2015 08:27:50 AM
Giá : 17.550.000 VND
Hệ thống tổng đài NEC SL1000-16-40 cấu hình 16 trung kế 40 thuê bao (Khả năng mở rộng 48 trung kế 128 thuê bao): - 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao - 01 Khung phụ mở rộng tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao - 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ - 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1 - 02 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao - 01 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại NEC SL1000 cấu hình 16 trung kế 48 thuê bao
Đăng ngày 01-03-2015 08:25:50 AM
Giá : 19.200.000 VND
Hệ thống tổng đài NEC SL1000-16-48 cấu hình 16 trung kế 48 thuê bao (Khả năng mở rộng 48 trung kế 128 thuê bao): - 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao - 01 Khung phụ mở rộng tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao - 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ - 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1 - 02 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao - 02 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại NEC SL1000 cấu hình 16 trung kế 56 thuê bao
Đăng ngày 01-03-2015 08:23:35 AM
Giá : 21.050.000 VND
Hệ thống tổng đài NEC SL1000-16-56 cấu hình 16 trung kế 56 thuê bao (Khả năng mở rộng 48 trung kế 128 thuê bao): - 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao - 01 Khung phụ mở rộng tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao - 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ - 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1 - 02 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao - 03 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

1 2  Trang sau
 

Dịch vụ của AEtel

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 24/24:

Mr.Hưng

        0972.139.269

        xuanhung@aetel.vn

Mrs.Hòa

       0935.38.12.32

       aetel@aetel.vn

Mr.Vinh

        0973.139.269

       vinhtx@aetel.vn

Mr.Hùng

       0944.018.918

       quochung@aetel.vn

Mr.Trung

       0948.82.86.09

       admin@aetel.vn