Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Tổng đài KX-TDA600

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-16-128
Đăng ngày 27-05-2014 08:28:04 AM
Giá : 118.902.191 VND
Cấu hình 16 Trung kế 128 Thuê bao (8 thuê hỗn hợp) Bao gồm: - 01 khung chính KX-TDA600 - 01 Card nguồn KX-TDA0103 - 01 Card KX-TDA6181 mở rộng 16 trung kế - 01 Card KX-TDA0170 mở rộng 8 thuê bao hỗn hợp - 05 Card KX-TDA6178 mở rộng 24 thuê bao thường

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-16-152
Đăng ngày 27-05-2014 08:26:18 AM
Giá : 128.205.000 VND
Cấu hình 16 Trung kế 152 Thuê bao (8 thuê hỗn hợp) Bao gồm: - 01 khung chính KX-TDA600 - 01 Card nguồn KX-TDA0103 - 01 Card KX-TDA6181 mở rộng 16 trung kế - 01 Card KX-TDA0170 mở rộng 8 thuê bao hỗn hợp - 06 Card KX-TDA6178 mở rộng 24 thuê bao thường

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-16-176
Đăng ngày 27-05-2014 08:24:39 AM
Giá : 137.507.809 VND
Cấu hình 16 Trung kế 176 Thuê bao (8 thuê hỗn hợp) Bao gồm: - 01 khung chính KX-TDA600 - 01 Card nguồn KX-TDA0103 - 01 Card KX-TDA6181 mở rộng 16 trung kế - 01 Card KX-TDA0170 mở rộng 8 thuê bao hỗn hợp - 07 Card KX-TDA6178 mở rộng 24 thuê bao thường

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-16-200
Đăng ngày 27-05-2014 08:22:43 AM
Giá : 146.810.618 VND
Cấu hình 16 Trung kế 200 Thuê bao (8 thuê hỗn hợp) Bao gồm: - 01 khung chính KX-TDA600 - 01 Card nguồn KX-TDA0103 - 01 Card KX-TDA6181 mở rộng 16 trung kế - 01 Card KX-TDA0170 mở rộng 8 thuê bao hỗn hợp - 08 Card KX-TDA6178 mở rộng 24 thuê bao thường

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-16-224
Đăng ngày 27-05-2014 08:20:47 AM
Giá : 199.766.700 VND
Cấu hình 16 Trung kế 224 Thuê bao (8 thuê hỗn hợp) Bao gồm: - 01 khung chính KX-TDA600 - 01 khung phụ KX-TDA620 - 01 Card KX-TDA6110 kết nối khung chính với khung phụ - 02 Card nguồn KX-TDA0103 - 01 Card KX-TDA6181 mở rộng 16 trung kế - 01 Card KX-TDA0170 mở rộng 8 thuê bao hỗn hợp - 09 Card KX-TDA6178 mở rộng 24 thuê bao thường

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-16-248
Đăng ngày 27-05-2014 07:45:16 AM
Giá : 209.069.509 VND
Cấu hình 16 Trung kế 248 Thuê bao (8 thuê hỗn hợp) Bao gồm: - 01 khung chính KX-TDA600 - 01 khung phụ KX-TDA620 - 01 Card KX-TDA6110 kết nối khung chính với khung phụ - 02 Card nguồn KX-TDA0103 - 01 Card KX-TDA6181 mở rộng 16 trung kế - 01 Card KX-TDA0170 mở rộng 8 thuê bao hỗn hợp - 10 Card KX-TDA6178 mở rộng 24 thuê bao thường

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-16-272
Đăng ngày 27-05-2014 07:43:13 AM
Giá : 218.372.318 VND
Cấu hình 16 Trung kế 272 Thuê bao (8 thuê hỗn hợp) Bao gồm: - 01 khung chính KX-TDA600 - 01 khung phụ KX-TDA620 - 01 Card KX-TDA6110 kết nối khung chính với khung phụ - 02 Card nguồn KX-TDA0103 - 01 Card KX-TDA6181 mở rộng 16 trung kế - 01 Card KX-TDA0170 mở rộng 8 thuê bao hỗn hợp - 11 Card KX-TDA6178 mở rộng 24 thuê bao thường

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-16-320
Đăng ngày 27-05-2014 07:41:36 AM
Giá : 236.977.936 VND
Cấu hình 16 Trung kế 320 Thuê bao (8 thuê hỗn hợp) Bao gồm: - 01 khung chính KX-TDA600 - 01 khung phụ KX-TDA620 - 01 Card KX-TDA6110 kết nối khung chính với khung phụ - 02 Card nguồn KX-TDA0103 - 01 Card KX-TDA6181 mở rộng 16 trung kế - 01 Card KX-TDA0170 mở rộng 8 thuê bao hỗn hợp - 13 Card KX-TDA6178 mở rộng 24 thuê bao thường

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-16-344
Đăng ngày 27-05-2014 07:38:30 AM
Giá : 246.280.745 VND
Cấu hình 16 Trung kế 344 Thuê bao (8 thuê hỗn hợp) Bao gồm: - 01 khung chính KX-TDA600 - 01 khung phụ KX-TDA620 - 01 Card KX-TDA6110 kết nối khung chính với khung phụ - 02 Card nguồn KX-TDA0103 - 01 Card KX-TDA6181 mở rộng 16 trung kế - 01 Card KX-TDA0170 mở rộng 8 thuê bao hỗn hợp - 14 Card KX-TDA6178 mở rộng 24 thuê bao thường

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-16-368
Đăng ngày 27-05-2014 07:36:16 AM
Giá : 255.583.555 VND
Cấu hình 16 Trung kế 368 Thuê bao (8 thuê hỗn hợp) Bao gồm: - 01 khung chính KX-TDA600 - 01 khung phụ KX-TDA620 - 01 Card KX-TDA6110 kết nối khung chính với khung phụ - 02 Card nguồn KX-TDA0103 - 01 Card KX-TDA6181 mở rộng 16 trung kế - 01 Card KX-TDA0170 mở rộng 8 thuê bao hỗn hợp - 15 Card KX-TDA6178 mở rộng 24 thuê bao thường

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-32-448
Đăng ngày 27-05-2014 07:34:29 AM
Giá : 355.731.791 VND
Cấu hình 32 Trung kế 448Thuê bao (8 thuê hỗn hợp) Bao gồm: - 01 khung chính KX-TDA600 - 02 khung phụ KX-TDA620 - 01 Card KX-TDA6110 kết nối khung chính với khung phụ - 01 Card KX-TDA6111 kết nối khung phụ với khung phụ - 03 Card nguồn KX-TDA0103 - 02 Card KX-TDA6181 mở rộng 16 trung kế - 01 Card KX-TDA0170 mở rộng 8 thuê bao hỗn hợp - 20 Card KX-TDA6178 mở rộng 24 thuê bao thường

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-32-680
Đăng ngày 27-05-2014 07:32:53 AM
Giá : 487.878.300 VND
Cấu hình 32 Trung kế 680Thuê bao (8 thuê hỗn hợp) Bao gồm: - 01 khung chính KX-TDA600 - 02 khung phụ KX-TDA620 - 01 Card KX-TDA6110 kết nối khung chính với khung phụ - 01 Card KX-TDA6111 kết nối khung phụ với khung phụ - 03 Card nguồn KX-TDA0103 - 02 Card KX-TDA6181 mở rộng 16 trung kế - 01 Card KX-TDA0170 mở rộng 8 thuê bao hỗn hợp - 28 Card KX-TDA6178 mở rộng 24 thuê bao thường

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-32-776
Đăng ngày 27-05-2014 07:30:55 AM
Giá : 508.348.718 VND
Cấu hình 32 Trung kế 776 Thuê bao (8 thuê hỗn hợp) Bao gồm: - 01 khung chính KX-TDA600 - 03 khung phụ KX-TDA620 - 01 Card KX-TDA6110 kết nối khung chính với khung phụ - 02 Card KX-TDA6111 kết nối khung phụ với khung phụ - 04 Card nguồn KX-TDA0103 - 02 Card KX-TDA6181 mở rộng 16 trung kế - 01 Card KX-TDA0170 mở rộng 8 thuê bao hỗn hợp - 32 Card KX-TDA6178 mở rộng 24 thuê bao thường

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-32-824
Đăng ngày 27-05-2014 07:29:10 AM
Giá : 526.954.336 VND
Cấu hình 32 Trung kế 824 Thuê bao (8 thuê hỗn hợp) Bao gồm: - 01 khung chính KX-TDA600 - 03 khung phụ KX-TDA620 - 01 Card KX-TDA6110 kết nối khung chính với khung phụ - 02 Card KX-TDA6111 kết nối khung phụ với khung phụ - 04 Card nguồn KX-TDA0103 - 02 Card KX-TDA6181 mở rộng 16 trung kế - 01 Card KX-TDA0170 mở rộng 8 thuê bao hỗn hợp - 34 Card KX-TDA6178 mở rộng 24 thuê bao thường

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-32-920
Đăng ngày 27-05-2014 07:26:48 AM
Giá : 564.165.573 VND
Cấu hình 32 Trung kế 920 Thuê bao (8 thuê hỗn hợp) Bao gồm: - 01 khung chính KX-TDA600 - 03 khung phụ KX-TDA620 - 01 Card KX-TDA6110 kết nối khung chính với khung phụ - 02 Card KX-TDA6111 kết nối khung phụ với khung phụ - 04 Card nguồn KX-TDA0103 - 02 Card KX-TDA6181 mở rộng 16 trung kế - 01 Card KX-TDA0170 mở rộng 8 thuê bao hỗn hợp - 38 Card KX-TDA6178 mở rộng 24 thuê bao thường

 

Dịch vụ của AEtel

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 24/24:

Mr.Hưng

        0972.139.269

        xuanhung@aetel.vn

Mrs.Hòa

       0935.38.12.32

       aetel@aetel.vn

Mr.Vinh

        0973.139.269

       vinhtx@aetel.vn

Mr.Hùng

       0944.018.918

       quochung@aetel.vn

Mr.Trung

       0948.82.86.09

       admin@aetel.vn