CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỄN THÔNG AE VIỆT NAM
Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì hệ thống viễn thông tổng thể
Số 99 ngõ 98 Thái Hà, Ph
ườngTrung Liệt, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Tổng đài KX-TDA600

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-16-128
Đăng ngày 27-05-2014 08:28:04 AM
Giá : 118.902.191 VND
Cấu hình 16 Trung kế 128 Thuê bao (8 thuê hỗn hợp) Bao gồm: - 01 khung chính KX-TDA600 - 01 Card nguồn KX-TDA0103 - 01 Card KX-TDA6181 mở rộng 16 trung kế - 01 Card KX-TDA0170 mở rộng 8 thuê bao hỗn hợp - 05 Card KX-TDA6178 mở rộng 24 thuê bao thường

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-16-152
Đăng ngày 27-05-2014 08:26:18 AM
Giá : 128.205.000 VND
Cấu hình 16 Trung kế 152 Thuê bao (8 thuê hỗn hợp) Bao gồm: - 01 khung chính KX-TDA600 - 01 Card nguồn KX-TDA0103 - 01 Card KX-TDA6181 mở rộng 16 trung kế - 01 Card KX-TDA0170 mở rộng 8 thuê bao hỗn hợp - 06 Card KX-TDA6178 mở rộng 24 thuê bao thường

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-16-176
Đăng ngày 27-05-2014 08:24:39 AM
Giá : 137.507.809 VND
Cấu hình 16 Trung kế 176 Thuê bao (8 thuê hỗn hợp) Bao gồm: - 01 khung chính KX-TDA600 - 01 Card nguồn KX-TDA0103 - 01 Card KX-TDA6181 mở rộng 16 trung kế - 01 Card KX-TDA0170 mở rộng 8 thuê bao hỗn hợp - 07 Card KX-TDA6178 mở rộng 24 thuê bao thường

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-16-200
Đăng ngày 27-05-2014 08:22:43 AM
Giá : 146.810.618 VND
Cấu hình 16 Trung kế 200 Thuê bao (8 thuê hỗn hợp) Bao gồm: - 01 khung chính KX-TDA600 - 01 Card nguồn KX-TDA0103 - 01 Card KX-TDA6181 mở rộng 16 trung kế - 01 Card KX-TDA0170 mở rộng 8 thuê bao hỗn hợp - 08 Card KX-TDA6178 mở rộng 24 thuê bao thường

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-16-224
Đăng ngày 27-05-2014 08:20:47 AM
Giá : 199.766.700 VND
Cấu hình 16 Trung kế 224 Thuê bao (8 thuê hỗn hợp) Bao gồm: - 01 khung chính KX-TDA600 - 01 khung phụ KX-TDA620 - 01 Card KX-TDA6110 kết nối khung chính với khung phụ - 02 Card nguồn KX-TDA0103 - 01 Card KX-TDA6181 mở rộng 16 trung kế - 01 Card KX-TDA0170 mở rộng 8 thuê bao hỗn hợp - 09 Card KX-TDA6178 mở rộng 24 thuê bao thường

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-16-248
Đăng ngày 27-05-2014 07:45:16 AM
Giá : 209.069.509 VND
Cấu hình 16 Trung kế 248 Thuê bao (8 thuê hỗn hợp) Bao gồm: - 01 khung chính KX-TDA600 - 01 khung phụ KX-TDA620 - 01 Card KX-TDA6110 kết nối khung chính với khung phụ - 02 Card nguồn KX-TDA0103 - 01 Card KX-TDA6181 mở rộng 16 trung kế - 01 Card KX-TDA0170 mở rộng 8 thuê bao hỗn hợp - 10 Card KX-TDA6178 mở rộng 24 thuê bao thường

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-16-272
Đăng ngày 27-05-2014 07:43:13 AM
Giá : 218.372.318 VND
Cấu hình 16 Trung kế 272 Thuê bao (8 thuê hỗn hợp) Bao gồm: - 01 khung chính KX-TDA600 - 01 khung phụ KX-TDA620 - 01 Card KX-TDA6110 kết nối khung chính với khung phụ - 02 Card nguồn KX-TDA0103 - 01 Card KX-TDA6181 mở rộng 16 trung kế - 01 Card KX-TDA0170 mở rộng 8 thuê bao hỗn hợp - 11 Card KX-TDA6178 mở rộng 24 thuê bao thường

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-16-320
Đăng ngày 27-05-2014 07:41:36 AM
Giá : 236.977.936 VND
Cấu hình 16 Trung kế 320 Thuê bao (8 thuê hỗn hợp) Bao gồm: - 01 khung chính KX-TDA600 - 01 khung phụ KX-TDA620 - 01 Card KX-TDA6110 kết nối khung chính với khung phụ - 02 Card nguồn KX-TDA0103 - 01 Card KX-TDA6181 mở rộng 16 trung kế - 01 Card KX-TDA0170 mở rộng 8 thuê bao hỗn hợp - 13 Card KX-TDA6178 mở rộng 24 thuê bao thường

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-16-344
Đăng ngày 27-05-2014 07:38:30 AM
Giá : 246.280.745 VND
Cấu hình 16 Trung kế 344 Thuê bao (8 thuê hỗn hợp) Bao gồm: - 01 khung chính KX-TDA600 - 01 khung phụ KX-TDA620 - 01 Card KX-TDA6110 kết nối khung chính với khung phụ - 02 Card nguồn KX-TDA0103 - 01 Card KX-TDA6181 mở rộng 16 trung kế - 01 Card KX-TDA0170 mở rộng 8 thuê bao hỗn hợp - 14 Card KX-TDA6178 mở rộng 24 thuê bao thường

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-16-368
Đăng ngày 27-05-2014 07:36:16 AM
Giá : 255.583.555 VND
Cấu hình 16 Trung kế 368 Thuê bao (8 thuê hỗn hợp) Bao gồm: - 01 khung chính KX-TDA600 - 01 khung phụ KX-TDA620 - 01 Card KX-TDA6110 kết nối khung chính với khung phụ - 02 Card nguồn KX-TDA0103 - 01 Card KX-TDA6181 mở rộng 16 trung kế - 01 Card KX-TDA0170 mở rộng 8 thuê bao hỗn hợp - 15 Card KX-TDA6178 mở rộng 24 thuê bao thường

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-32-448
Đăng ngày 27-05-2014 07:34:29 AM
Giá : 355.731.791 VND
Cấu hình 32 Trung kế 448Thuê bao (8 thuê hỗn hợp) Bao gồm: - 01 khung chính KX-TDA600 - 02 khung phụ KX-TDA620 - 01 Card KX-TDA6110 kết nối khung chính với khung phụ - 01 Card KX-TDA6111 kết nối khung phụ với khung phụ - 03 Card nguồn KX-TDA0103 - 02 Card KX-TDA6181 mở rộng 16 trung kế - 01 Card KX-TDA0170 mở rộng 8 thuê bao hỗn hợp - 20 Card KX-TDA6178 mở rộng 24 thuê bao thường

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-32-680
Đăng ngày 27-05-2014 07:32:53 AM
Giá : 487.878.300 VND
Cấu hình 32 Trung kế 680Thuê bao (8 thuê hỗn hợp) Bao gồm: - 01 khung chính KX-TDA600 - 02 khung phụ KX-TDA620 - 01 Card KX-TDA6110 kết nối khung chính với khung phụ - 01 Card KX-TDA6111 kết nối khung phụ với khung phụ - 03 Card nguồn KX-TDA0103 - 02 Card KX-TDA6181 mở rộng 16 trung kế - 01 Card KX-TDA0170 mở rộng 8 thuê bao hỗn hợp - 28 Card KX-TDA6178 mở rộng 24 thuê bao thường

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-32-776
Đăng ngày 27-05-2014 07:30:55 AM
Giá : 508.348.718 VND
Cấu hình 32 Trung kế 776 Thuê bao (8 thuê hỗn hợp) Bao gồm: - 01 khung chính KX-TDA600 - 03 khung phụ KX-TDA620 - 01 Card KX-TDA6110 kết nối khung chính với khung phụ - 02 Card KX-TDA6111 kết nối khung phụ với khung phụ - 04 Card nguồn KX-TDA0103 - 02 Card KX-TDA6181 mở rộng 16 trung kế - 01 Card KX-TDA0170 mở rộng 8 thuê bao hỗn hợp - 32 Card KX-TDA6178 mở rộng 24 thuê bao thường

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-32-824
Đăng ngày 27-05-2014 07:29:10 AM
Giá : 526.954.336 VND
Cấu hình 32 Trung kế 824 Thuê bao (8 thuê hỗn hợp) Bao gồm: - 01 khung chính KX-TDA600 - 03 khung phụ KX-TDA620 - 01 Card KX-TDA6110 kết nối khung chính với khung phụ - 02 Card KX-TDA6111 kết nối khung phụ với khung phụ - 04 Card nguồn KX-TDA0103 - 02 Card KX-TDA6181 mở rộng 16 trung kế - 01 Card KX-TDA0170 mở rộng 8 thuê bao hỗn hợp - 34 Card KX-TDA6178 mở rộng 24 thuê bao thường

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-32-920
Đăng ngày 27-05-2014 07:26:48 AM
Giá : 564.165.573 VND
Cấu hình 32 Trung kế 920 Thuê bao (8 thuê hỗn hợp) Bao gồm: - 01 khung chính KX-TDA600 - 03 khung phụ KX-TDA620 - 01 Card KX-TDA6110 kết nối khung chính với khung phụ - 02 Card KX-TDA6111 kết nối khung phụ với khung phụ - 04 Card nguồn KX-TDA0103 - 02 Card KX-TDA6181 mở rộng 16 trung kế - 01 Card KX-TDA0170 mở rộng 8 thuê bao hỗn hợp - 38 Card KX-TDA6178 mở rộng 24 thuê bao thường

 

Tổng đài điện thoại

Dịch vụ của AEtel

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 24/24:

Mr.Hưng

        0972.139.269

        xuanhung@aetel.vn

Mr.Quang

       0935.38.12.32

       aetel@aetel.vn

Mr.Vinh

        0973.139.269

       vinhtx@aetel.vn

Mr.Hùng

       0944.018.918

       quochung@aetel.vn

Mr.Trung

       0948.82.86.09

       admin@aetel.vn