CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỄN THÔNG AE VIỆT NAM
Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì hệ thống viễn thông tổng thể
Số 99 ngõ 98 Thái Hà, Ph
ườngTrung Liệt, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Tổng đài KX-TDA100D

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100DBP-8-4-24
Đăng ngày 21-05-2014 02:14:41 AM
Giá : 15.500.000 VND
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100DPB-8-4-24 (8 trung kế - 4 thuê bao số - 24 thuê bao analog) - 01 Khung chính KX-TDA100D tích hợp sẵn 7 khe cắm, nguồn, 8 trung kế, 4 cổng số, 24 cổng máy nhánh analog

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100DBP-8-4-40
Đăng ngày 21-05-2014 02:13:25 AM
Giá : 20.930.000 VND
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100DPB-8-4-40 (8 trung kế - 4 thuê bao số - 40 thuê bao analog) - 01 Khung chính KX-TDA100D tích hợp sẵn 7 khe cắm, nguồn, 8 trung kế, 4 cổng số, 24 cổng máy nhánh analog - 01 Card KX-TDA1176 mở rộng 16 cổng máy nhánh tích hợp hiển thị số gọi đến

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100DBP-8-4-48
Đăng ngày 21-05-2014 02:11:49 AM
Giá : 22.400.000 VND
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100DPB-8-4-48 (8 trung kế - 4 thuê bao số - 48 thuê bao analog) - 01 Khung chính KX-TDA100D tích hợp sẵn 7 khe cắm, nguồn, 8 trung kế, 4 cổng số, 24 cổng máy nhánh analog - 01 Card KX-TDA1178 mở rộng 24 cổng máy nhánh tích hợp hiển thị số gọi đến

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100DBP-8-4-56
Đăng ngày 21-05-2014 02:10:09 AM
Giá : 26.360.000 VND
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100DPB-8-4-56 (8 trung kế - 4 thuê bao số - 56 thuê bao analog) - 01 Khung chính KX-TDA100D tích hợp sẵn 7 khe cắm, nguồn, 8 trung kế, 4 cổng số, 24 cổng máy nhánh analog - 02 Card KX-TDA1176 mở rộng 16 cổng máy nhánh tích hợp hiển thị số gọi đến

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100DBP-8-4-64
Đăng ngày 21-05-2014 02:08:15 AM
Giá : 27.830.000 VND
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100DPB-8-4-64 (8 trung kế - 4 thuê bao số - 64 thuê bao analog) - 01 Khung chính KX-TDA100D tích hợp sẵn 7 khe cắm, nguồn, 8 trung kế, 4 cổng số, 24 cổng máy nhánh analog - 01 Card KX-TDA1176 mở rộng 16 cổng máy nhánh tích hợp hiển thị số gọi đến - 01 Card KX-TDA1178 mở rộng 24 cổng máy nhánh tích hợp hiển thị số gọi đến

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100DBP-8-4-72
Đăng ngày 21-05-2014 02:05:40 AM
Giá : 28.100.000 VND
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100DPB-8-4-72 (8 trung kế - 4 thuê bao số - 72 thuê bao analog) - 01 Khung chính KX-TDA100D tích hợp sẵn 7 khe cắm, nguồn, 8 trung kế, 4 cổng số, 24 cổng máy nhánh analog - 02 Card KX-TDA1178 mở rộng 24 cổng máy nhánh tích hợp hiển thị số gọi đến

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100DBP-8-4-80
Đăng ngày 21-05-2014 02:04:17 AM
Giá : 33.260.000 VND
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100DPB-8-4-80 (8 trung kế - 4 thuê bao số - 80 thuê bao analog) - 01 Khung chính KX-TDA100D tích hợp sẵn 7 khe cắm, nguồn, 8 trung kế, 4 cổng số, 24 cổng máy nhánh analog - 02 Card KX-TDA1176 mở rộng 16 cổng máy nhánh tích hợp hiển thị số gọi đến - 01 Card KX-TDA1178 mở rộng 24 cổng máy nhánh tích hợp hiển thị số gọi đến

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100DBP-8-4-88
Đăng ngày 21-05-2014 02:02:40 AM
Giá : 34.730.000 VND
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100DPB-8-4-88 (8 trung kế - 4 thuê bao số - 88 thuê bao analog) - 01 Khung chính KX-TDA100D tích hợp sẵn 7 khe cắm, nguồn, 8 trung kế, 4 cổng số, 24 cổng máy nhánh analog - 01 Card KX-TDA1176 mở rộng 16 cổng máy nhánh tích hợp hiển thị số gọi đến - 02 Card KX-TDA1178 mở rộng 24 cổng máy nhánh tích hợp hiển thị số gọi đến

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100DBP-8-4-96
Đăng ngày 21-05-2014 02:01:23 AM
Giá : 36.200.000 VND
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100DPB-8-4-96 (8 trung kế - 4 thuê bao số - 96 thuê bao analog) - 01 Khung chính KX-TDA100D tích hợp sẵn 7 khe cắm, nguồn, 8 trung kế, 4 cổng số, 24 cổng máy nhánh analog - 03 Card KX-TDA1178 mở rộng 24 cổng máy nhánh tích hợp hiển thị số gọi đến

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100DBP-8-4-104
Đăng ngày 21-05-2014 02:00:06 AM
Giá : 40.160.000 VND
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100DPB-8-4-104 (8 trung kế - 4 thuê bao số - 104 thuê bao analog) - 01 Khung chính KX-TDA100D tích hợp sẵn 7 khe cắm, nguồn, 8 trung kế, 4 cổng số, 24 cổng máy nhánh analog - 02 Card KX-TDA1176 mở rộng 16 cổng máy nhánh tích hợp hiển thị số gọi đến - 02 Card KX-TDA1178 mở rộng 24 cổng máy nhánh tích hợp hiển thị số gọi đến

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100DBP-8-4-120
Đăng ngày 21-05-2014 01:58:25 AM
Giá : 43.100.000 VND
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100DPB-8-4-120 (8 trung kế - 4 thuê bao số - 120 thuê bao analog) - 01 Khung chính KX-TDA100D tích hợp sẵn 7 khe cắm, nguồn, 8 trung kế, 4 cổng số, 24 cổng máy nhánh analog - 04 Card KX-TDA1178 mở rộng 24 cổng máy nhánh tích hợp hiển thị số gọi đến

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100DBP-16-4-24
Đăng ngày 21-05-2014 01:56:56 AM
Giá : 20.250.000 VND
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100DPB-16-4-24 (16 trung kế - 4 thuê bao số - 24 thuê bao analog) - 01 Khung chính KX-TDA100D tích hợp sẵn 7 khe cắm, nguồn, 8 trung kế, 4 cổng số, 24 cổng máy nhánh analog - 01 Card KX-TDA1186 card con mở rộng 8 cổng trung kế tích hợp hiển thị số gọi đến

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100DBP-16-4-40
Đăng ngày 21-05-2014 01:55:37 AM
Giá : 25.680.000 VND
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100DPB-16-4-40 (16 trung kế - 4 thuê bao số - 40 thuê bao analog) - 01 Khung chính KX-TDA100D tích hợp sẵn 7 khe cắm, nguồn, 8 trung kế, 4 cổng số, 24 cổng máy nhánh analog - 01 Card KX-TDA1186 card con mở rộng 8 cổng trung kế tích hợp hiển thị số gọi đến - 01 Card KX-TDA1176 mở rộng 16 cổng máy nhánh tích hợp hiển thị số gọi đến

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100DBP-16-4-48
Đăng ngày 21-05-2014 01:54:10 AM
Giá : 27.150.000 VND
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100DPB-16-4-48 (16 trung kế - 4 thuê bao số - 48 thuê bao analog) - 01 Khung chính KX-TDA100D tích hợp sẵn 7 khe cắm, nguồn, 8 trung kế, 4 cổng số, 24 cổng máy nhánh analog - 01 Card KX-TDA1186 card con mở rộng 8 cổng trung kế tích hợp hiển thị số gọi đến - 01 Card KX-TDA1178 mở rộng 24 cổng máy nhánh tích hợp hiển thị số gọi đến

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100DBP-16-4-56
Đăng ngày 20-05-2014 06:23:21 PM
Giá : 31.110.000 VND
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100DPB-16-4-56 (16 trung kế - 4 thuê bao số - 56 thuê bao analog) - 01 Khung chính KX-TDA100D tích hợp sẵn 7 khe cắm, nguồn, 8 trung kế, 4 cổng số, 24 cổng máy nhánh analog - 01 Card KX-TDA1186 card con mở rộng 8 cổng trung kế tích hợp hiển thị số gọi đến - 02 Card KX-TDA1176 mở rộng 16 cổng máy nhánh tích hợp hiển thị số gọi đến

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100DBP-16-4-64
Đăng ngày 20-05-2014 06:21:32 PM
Giá : 32.580.000 VND
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100DPB-16-4-64 (16 trung kế - 4 thuê bao số - 64 thuê bao analog) - 01 Khung chính KX-TDA100D tích hợp sẵn 7 khe cắm, nguồn, 8 trung kế, 4 cổng số, 24 cổng máy nhánh analog - 01 Card KX-TDA1186 card con mở rộng 8 cổng trung kế tích hợp hiển thị số gọi đến - 01 Card KX-TDA1176 mở rộng 16 cổng máy nhánh tích hợp hiển thị số gọi đến - 01 Card KX-TDA1178 mở rộng 24 cổng máy nhánh tích hợp hiển thị số gọi đến

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100DBP-16-4-72
Đăng ngày 20-05-2014 06:19:40 PM
Giá : 32.850.000 VND
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100DPB-16-4-72 (16 trung kế - 4 thuê bao số - 72 thuê bao analog) - 01 Khung chính KX-TDA100D tích hợp sẵn 7 khe cắm, nguồn, 8 trung kế, 4 cổng số, 24 cổng máy nhánh analog - 01 Card KX-TDA1186 card con mở rộng 8 cổng trung kế tích hợp hiển thị số gọi đến - 02 Card KX-TDA1178 mở rộng 24 cổng máy nhánh tích hợp hiển thị số gọi đến

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100DBP-16-4-80
Đăng ngày 20-05-2014 06:17:34 PM
Giá : 38.010.000 VND
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100DPB-16-4-80 (16 trung kế - 4 thuê bao số - 80 thuê bao analog) - 01 Khung chính KX-TDA100D tích hợp sẵn 7 khe cắm, nguồn, 8 trung kế, 4 cổng số, 24 cổng máy nhánh analog - 01 Card KX-TDA1186 card con mở rộng 8 cổng trung kế tích hợp hiển thị số gọi đến - 02 Card KX-TDA1176 mở rộng 16 cổng máy nhánh tích hợp hiển thị số gọi đến - 01 Card KX-TDA1178 mở rộng 24 cổng máy nhánh tích hợp hiển thị số gọi đến

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100DBP-16-4-88
Đăng ngày 20-05-2014 06:15:16 PM
Giá : 39.480.000 VND
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100DPB-16-4-88 (16 trung kế - 4 thuê bao số - 88 thuê bao analog) - 01 Khung chính KX-TDA100D tích hợp sẵn 7 khe cắm, nguồn, 8 trung kế, 4 cổng số, 24 cổng máy nhánh analog - 01 Card KX-TDA1186 card con mở rộng 8 cổng trung kế tích hợp hiển thị số gọi đến - 01 Card KX-TDA1176 mở rộng 16 cổng máy nhánh tích hợp hiển thị số gọi đến - 02 Card KX-TDA1178 mở rộng 24 cổng máy nhánh tích hợp hiển thị số gọi đến

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100DBP-16-4-96
Đăng ngày 20-05-2014 06:11:47 PM
Giá : 40.950.000 VND
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100DPB-16-4-96 (16 trung kế - 4 thuê bao số - 96 thuê bao analog) - 01 Khung chính KX-TDA100D tích hợp sẵn 7 khe cắm, nguồn, 8 trung kế, 4 cổng số, 24 cổng máy nhánh analog - 01 Card KX-TDA1186 card con mở rộng 8 cổng trung kế tích hợp hiển thị số gọi đến - 03 Card KX-TDA1178 mở rộng 24 cổng máy nhánh tích hợp hiển thị số gọi đến

1 2 3  Trang sau
 

Tổng đài điện thoại

Dịch vụ của AEtel

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 24/24:

Mr.Hưng

        0972.139.269

        xuanhung@aetel.vn

Mr.Quang

       0935.38.12.32

       aetel@aetel.vn

Mr.Vinh

        0973.139.269

       vinhtx@aetel.vn

Mr.Hùng

       0944.018.918

       quochung@aetel.vn

Mr.Trung

       0948.82.86.09

       admin@aetel.vn