Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Tổng đài KX-TDA100D

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100DBP-8-4-24
Đăng ngày 21-05-2014 02:14:41 AM
Giá : 15.500.000 VND
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100DPB-8-4-24 (8 trung kế - 4 thuê bao số - 24 thuê bao analog) - 01 Khung chính KX-TDA100D tích hợp sẵn 7 khe cắm, nguồn, 8 trung kế, 4 cổng số, 24 cổng máy nhánh analog

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100DBP-8-4-40
Đăng ngày 21-05-2014 02:13:25 AM
Giá : 20.930.000 VND
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100DPB-8-4-40 (8 trung kế - 4 thuê bao số - 40 thuê bao analog) - 01 Khung chính KX-TDA100D tích hợp sẵn 7 khe cắm, nguồn, 8 trung kế, 4 cổng số, 24 cổng máy nhánh analog - 01 Card KX-TDA1176 mở rộng 16 cổng máy nhánh tích hợp hiển thị số gọi đến

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100DBP-8-4-48
Đăng ngày 21-05-2014 02:11:49 AM
Giá : 22.400.000 VND
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100DPB-8-4-48 (8 trung kế - 4 thuê bao số - 48 thuê bao analog) - 01 Khung chính KX-TDA100D tích hợp sẵn 7 khe cắm, nguồn, 8 trung kế, 4 cổng số, 24 cổng máy nhánh analog - 01 Card KX-TDA1178 mở rộng 24 cổng máy nhánh tích hợp hiển thị số gọi đến

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100DBP-8-4-56
Đăng ngày 21-05-2014 02:10:09 AM
Giá : 26.360.000 VND
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100DPB-8-4-56 (8 trung kế - 4 thuê bao số - 56 thuê bao analog) - 01 Khung chính KX-TDA100D tích hợp sẵn 7 khe cắm, nguồn, 8 trung kế, 4 cổng số, 24 cổng máy nhánh analog - 02 Card KX-TDA1176 mở rộng 16 cổng máy nhánh tích hợp hiển thị số gọi đến

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100DBP-8-4-64
Đăng ngày 21-05-2014 02:08:15 AM
Giá : 27.830.000 VND
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100DPB-8-4-64 (8 trung kế - 4 thuê bao số - 64 thuê bao analog) - 01 Khung chính KX-TDA100D tích hợp sẵn 7 khe cắm, nguồn, 8 trung kế, 4 cổng số, 24 cổng máy nhánh analog - 01 Card KX-TDA1176 mở rộng 16 cổng máy nhánh tích hợp hiển thị số gọi đến - 01 Card KX-TDA1178 mở rộng 24 cổng máy nhánh tích hợp hiển thị số gọi đến

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100DBP-8-4-72
Đăng ngày 21-05-2014 02:05:40 AM
Giá : 28.100.000 VND
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100DPB-8-4-72 (8 trung kế - 4 thuê bao số - 72 thuê bao analog) - 01 Khung chính KX-TDA100D tích hợp sẵn 7 khe cắm, nguồn, 8 trung kế, 4 cổng số, 24 cổng máy nhánh analog - 02 Card KX-TDA1178 mở rộng 24 cổng máy nhánh tích hợp hiển thị số gọi đến

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100DBP-8-4-80
Đăng ngày 21-05-2014 02:04:17 AM
Giá : 33.260.000 VND
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100DPB-8-4-80 (8 trung kế - 4 thuê bao số - 80 thuê bao analog) - 01 Khung chính KX-TDA100D tích hợp sẵn 7 khe cắm, nguồn, 8 trung kế, 4 cổng số, 24 cổng máy nhánh analog - 02 Card KX-TDA1176 mở rộng 16 cổng máy nhánh tích hợp hiển thị số gọi đến - 01 Card KX-TDA1178 mở rộng 24 cổng máy nhánh tích hợp hiển thị số gọi đến

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100DBP-8-4-88
Đăng ngày 21-05-2014 02:02:40 AM
Giá : 34.730.000 VND
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100DPB-8-4-88 (8 trung kế - 4 thuê bao số - 88 thuê bao analog) - 01 Khung chính KX-TDA100D tích hợp sẵn 7 khe cắm, nguồn, 8 trung kế, 4 cổng số, 24 cổng máy nhánh analog - 01 Card KX-TDA1176 mở rộng 16 cổng máy nhánh tích hợp hiển thị số gọi đến - 02 Card KX-TDA1178 mở rộng 24 cổng máy nhánh tích hợp hiển thị số gọi đến

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100DBP-8-4-96
Đăng ngày 21-05-2014 02:01:23 AM
Giá : 36.200.000 VND
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100DPB-8-4-96 (8 trung kế - 4 thuê bao số - 96 thuê bao analog) - 01 Khung chính KX-TDA100D tích hợp sẵn 7 khe cắm, nguồn, 8 trung kế, 4 cổng số, 24 cổng máy nhánh analog - 03 Card KX-TDA1178 mở rộng 24 cổng máy nhánh tích hợp hiển thị số gọi đến

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100DBP-8-4-104
Đăng ngày 21-05-2014 02:00:06 AM
Giá : 40.160.000 VND
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100DPB-8-4-104 (8 trung kế - 4 thuê bao số - 104 thuê bao analog) - 01 Khung chính KX-TDA100D tích hợp sẵn 7 khe cắm, nguồn, 8 trung kế, 4 cổng số, 24 cổng máy nhánh analog - 02 Card KX-TDA1176 mở rộng 16 cổng máy nhánh tích hợp hiển thị số gọi đến - 02 Card KX-TDA1178 mở rộng 24 cổng máy nhánh tích hợp hiển thị số gọi đến

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100DBP-8-4-120
Đăng ngày 21-05-2014 01:58:25 AM
Giá : 43.100.000 VND
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100DPB-8-4-120 (8 trung kế - 4 thuê bao số - 120 thuê bao analog) - 01 Khung chính KX-TDA100D tích hợp sẵn 7 khe cắm, nguồn, 8 trung kế, 4 cổng số, 24 cổng máy nhánh analog - 04 Card KX-TDA1178 mở rộng 24 cổng máy nhánh tích hợp hiển thị số gọi đến

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100DBP-16-4-24
Đăng ngày 21-05-2014 01:56:56 AM
Giá : 20.250.000 VND
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100DPB-16-4-24 (16 trung kế - 4 thuê bao số - 24 thuê bao analog) - 01 Khung chính KX-TDA100D tích hợp sẵn 7 khe cắm, nguồn, 8 trung kế, 4 cổng số, 24 cổng máy nhánh analog - 01 Card KX-TDA1186 card con mở rộng 8 cổng trung kế tích hợp hiển thị số gọi đến

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100DBP-16-4-40
Đăng ngày 21-05-2014 01:55:37 AM
Giá : 25.680.000 VND
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100DPB-16-4-40 (16 trung kế - 4 thuê bao số - 40 thuê bao analog) - 01 Khung chính KX-TDA100D tích hợp sẵn 7 khe cắm, nguồn, 8 trung kế, 4 cổng số, 24 cổng máy nhánh analog - 01 Card KX-TDA1186 card con mở rộng 8 cổng trung kế tích hợp hiển thị số gọi đến - 01 Card KX-TDA1176 mở rộng 16 cổng máy nhánh tích hợp hiển thị số gọi đến

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100DBP-16-4-48
Đăng ngày 21-05-2014 01:54:10 AM
Giá : 27.150.000 VND
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100DPB-16-4-48 (16 trung kế - 4 thuê bao số - 48 thuê bao analog) - 01 Khung chính KX-TDA100D tích hợp sẵn 7 khe cắm, nguồn, 8 trung kế, 4 cổng số, 24 cổng máy nhánh analog - 01 Card KX-TDA1186 card con mở rộng 8 cổng trung kế tích hợp hiển thị số gọi đến - 01 Card KX-TDA1178 mở rộng 24 cổng máy nhánh tích hợp hiển thị số gọi đến

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100DBP-16-4-56
Đăng ngày 20-05-2014 06:23:21 PM
Giá : 31.110.000 VND
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100DPB-16-4-56 (16 trung kế - 4 thuê bao số - 56 thuê bao analog) - 01 Khung chính KX-TDA100D tích hợp sẵn 7 khe cắm, nguồn, 8 trung kế, 4 cổng số, 24 cổng máy nhánh analog - 01 Card KX-TDA1186 card con mở rộng 8 cổng trung kế tích hợp hiển thị số gọi đến - 02 Card KX-TDA1176 mở rộng 16 cổng máy nhánh tích hợp hiển thị số gọi đến

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100DBP-16-4-64
Đăng ngày 20-05-2014 06:21:32 PM
Giá : 32.580.000 VND
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100DPB-16-4-64 (16 trung kế - 4 thuê bao số - 64 thuê bao analog) - 01 Khung chính KX-TDA100D tích hợp sẵn 7 khe cắm, nguồn, 8 trung kế, 4 cổng số, 24 cổng máy nhánh analog - 01 Card KX-TDA1186 card con mở rộng 8 cổng trung kế tích hợp hiển thị số gọi đến - 01 Card KX-TDA1176 mở rộng 16 cổng máy nhánh tích hợp hiển thị số gọi đến - 01 Card KX-TDA1178 mở rộng 24 cổng máy nhánh tích hợp hiển thị số gọi đến

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100DBP-16-4-72
Đăng ngày 20-05-2014 06:19:40 PM
Giá : 32.850.000 VND
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100DPB-16-4-72 (16 trung kế - 4 thuê bao số - 72 thuê bao analog) - 01 Khung chính KX-TDA100D tích hợp sẵn 7 khe cắm, nguồn, 8 trung kế, 4 cổng số, 24 cổng máy nhánh analog - 01 Card KX-TDA1186 card con mở rộng 8 cổng trung kế tích hợp hiển thị số gọi đến - 02 Card KX-TDA1178 mở rộng 24 cổng máy nhánh tích hợp hiển thị số gọi đến

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100DBP-16-4-80
Đăng ngày 20-05-2014 06:17:34 PM
Giá : 38.010.000 VND
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100DPB-16-4-80 (16 trung kế - 4 thuê bao số - 80 thuê bao analog) - 01 Khung chính KX-TDA100D tích hợp sẵn 7 khe cắm, nguồn, 8 trung kế, 4 cổng số, 24 cổng máy nhánh analog - 01 Card KX-TDA1186 card con mở rộng 8 cổng trung kế tích hợp hiển thị số gọi đến - 02 Card KX-TDA1176 mở rộng 16 cổng máy nhánh tích hợp hiển thị số gọi đến - 01 Card KX-TDA1178 mở rộng 24 cổng máy nhánh tích hợp hiển thị số gọi đến

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100DBP-16-4-88
Đăng ngày 20-05-2014 06:15:16 PM
Giá : 39.480.000 VND
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100DPB-16-4-88 (16 trung kế - 4 thuê bao số - 88 thuê bao analog) - 01 Khung chính KX-TDA100D tích hợp sẵn 7 khe cắm, nguồn, 8 trung kế, 4 cổng số, 24 cổng máy nhánh analog - 01 Card KX-TDA1186 card con mở rộng 8 cổng trung kế tích hợp hiển thị số gọi đến - 01 Card KX-TDA1176 mở rộng 16 cổng máy nhánh tích hợp hiển thị số gọi đến - 02 Card KX-TDA1178 mở rộng 24 cổng máy nhánh tích hợp hiển thị số gọi đến

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100DBP-16-4-96
Đăng ngày 20-05-2014 06:11:47 PM
Giá : 40.950.000 VND
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100DPB-16-4-96 (16 trung kế - 4 thuê bao số - 96 thuê bao analog) - 01 Khung chính KX-TDA100D tích hợp sẵn 7 khe cắm, nguồn, 8 trung kế, 4 cổng số, 24 cổng máy nhánh analog - 01 Card KX-TDA1186 card con mở rộng 8 cổng trung kế tích hợp hiển thị số gọi đến - 03 Card KX-TDA1178 mở rộng 24 cổng máy nhánh tích hợp hiển thị số gọi đến

1 2 3  Trang sau
 

Dịch vụ của AEtel

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 24/24:

Mr.Hưng

        0972.139.269

        xuanhung@aetel.vn

Mrs.Hòa

       0935.38.12.32

       aetel@aetel.vn

Mr.Vinh

        0973.139.269

       vinhtx@aetel.vn

Mr.Hùng

       0944.018.918

       quochung@aetel.vn

Mr.Trung

       0948.82.86.09

       admin@aetel.vn