Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Tổng đài KX-NS300

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 cấu hình 6 trung kế 2 thuê bao số 16 thuê bao tương tự
Đăng ngày 01-03-2015 07:05:20 AM
Giá : 8.095.000 VND
Hệ thống tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300-6-2-16 bao gồm: - 01 Khung chính KX-NS300 tích hợp 6 cổng trung kế Analog có hiển thị số, 2 cổng máy nhánh số (+ 2 D-XDP), 16 cổng máy nhánh Analog có hiển thị số và đèn báo tin nhắn chờ (2 cổng PFT) , 2 kênh DISA / Voicemail, 2 kênh nhạc chờ.

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 cấu hình 6 trung kế 2 thuê bao số 24 thuê bao tương tự
Đăng ngày 01-03-2015 07:04:06 AM
Giá : 10.543.000 VND
Hệ thống tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300-6-2-24 bao gồm: - 01 Khung chính KX-NS300 tích hợp 6 cổng trung kế Analog có hiển thị số, 2 cổng máy nhánh số (+ 2 D-XDP), 16 cổng máy nhánh Analog có hiển thị số và đèn báo tin nhắn chờ (2 cổng PFT) , 2 kênh DISA / Voicemail, 2 kênh nhạc chờ. - 01 Card KX-NS5173 mở rộng 8 thuê bao analog, có hiên thị số

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 cấu hình 6 trung kế 2 thuê bao số 32 thuê bao tương tự
Đăng ngày 01-03-2015 07:02:53 AM
Giá : 11.868.000 VND
Hệ thống tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300-6-2-32 bao gồm: - 01 Khung chính KX-NS300 tích hợp 6 cổng trung kế Analog có hiển thị số, 2 cổng máy nhánh số (+ 2 D-XDP), 16 cổng máy nhánh Analog có hiển thị số và đèn báo tin nhắn chờ (2 cổng PFT) , 2 kênh DISA / Voicemail, 2 kênh nhạc chờ. - 01 Card KX-NS5171 mở rộng 16 thuê bao analog, có hiên thị số

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 cấu hình 6 trung kế 2 thuê bao số 40 thuê bao tương tự
Đăng ngày 01-03-2015 07:01:44 AM
Giá : 21.741.000 VND
Hệ thống tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300-6-2-40 bao gồm: - 01 Khung chính KX-NS300 tích hợp 6 cổng trung kế Analog có hiển thị số, 2 cổng máy nhánh số (+ 2 D-XDP), 16 cổng máy nhánh Analog có hiển thị số và đèn báo tin nhắn chờ (2 cổng PFT) , 2 kênh DISA / Voicemail, 2 kênh nhạc chờ. - 01 Khung phụ KX-NS320 tích hợp sẵn 16 cổng máy nhánh Analog - 01 Card nối khung KX-NS5130 - 01 Card KX-NS5173 mở rộng 8 thuê bao analog, có hiên thị số

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 cấu hình 6 trung kế 2 thuê bao số 48 thuê bao tương tự
Đăng ngày 01-03-2015 07:00:20 AM
Giá : 23.066.000 VND
Hệ thống tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300-6-2-48 bao gồm: - 01 Khung chính KX-NS300 tích hợp 6 cổng trung kế Analog có hiển thị số, 2 cổng máy nhánh số (+ 2 D-XDP), 16 cổng máy nhánh Analog có hiển thị số và đèn báo tin nhắn chờ (2 cổng PFT) , 2 kênh DISA / Voicemail, 2 kênh nhạc chờ. - 01 Khung phụ KX-NS320 tích hợp sẵn 16 cổng máy nhánh Analog - 01 Card nối khung KX-NS5130 - 01 Card KX-NS5174 mở rộng 16 thuê bao analog, có hiên thị số

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 cấu hình 6 trung kế 2 thuê bao số 56 thuê bao tương tự
Đăng ngày 01-03-2015 06:58:45 AM
Giá : 25.514.000 VND
Hệ thống tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300-6-2-56 bao gồm: - 01 Khung chính KX-NS300 tích hợp 6 cổng trung kế Analog có hiển thị số, 2 cổng máy nhánh số (+ 2 D-XDP), 16 cổng máy nhánh Analog có hiển thị số và đèn báo tin nhắn chờ (2 cổng PFT) , 2 kênh DISA / Voicemail, 2 kênh nhạc chờ. - 01 Khung phụ KX-NS320 tích hợp sẵn 16 cổng máy nhánh Analog - 01 Card nối khung KX-NS5130 - 01 Card KX-NS5173 mở rộng 8 thuê bao analog, có hiên thị số - 01 Card KX-NS5174 mở rộng 16 thuê bao analog, có hiên thị số

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 cấu hình 6 trung kế 2 thuê bao số 64 thuê bao tương tự
Đăng ngày 01-03-2015 06:56:33 AM
Giá : 26.839.000 VND
Hệ thống tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300-6-2-64 bao gồm: - 01 Khung chính KX-NS300 tích hợp 6 cổng trung kế Analog có hiển thị số, 2 cổng máy nhánh số (+ 2 D-XDP), 16 cổng máy nhánh Analog có hiển thị số và đèn báo tin nhắn chờ (2 cổng PFT) , 2 kênh DISA / Voicemail, 2 kênh nhạc chờ. - 01 Khung phụ KX-NS320 tích hợp sẵn 16 cổng máy nhánh Analog - 01 Card nối khung KX-NS5130 - 02 Card KX-NS5174 mở rộng 16 thuê bao analog, có hiển thị số

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 cấu hình 12 trung kế 2 thuê bao số 16 thuê bao tương tự
Đăng ngày 01-03-2015 06:49:20 AM
Giá : 10.543.000 VND
Hệ thống tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300-12-2-16 bao gồm: - 01 Khung chính KX-NS300 tích hợp 6 cổng trung kế Analog có hiển thị số, 2 cổng máy nhánh số (+ 2 D-XDP), 16 cổng máy nhánh Analog có hiển thị số và đèn báo tin nhắn chờ (2 cổng PFT) , 2 kênh DISA / Voicemail, 2 kênh nhạc chờ. - 01 Card KX-NS5180 mở rộng 6 trung kế analog, có hiển thị số

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 cấu hình 12 trung kế 2 thuê bao số 24 thuê bao tương tự
Đăng ngày 01-03-2015 06:48:00 AM
Giá : 12.991.000 VND
Hệ thống tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300-12-2-24 bao gồm: - 01 Khung chính KX-NS300 tích hợp 6 cổng trung kế Analog có hiển thị số, 2 cổng máy nhánh số (+ 2 D-XDP), 16 cổng máy nhánh Analog có hiển thị số và đèn báo tin nhắn chờ (2 cổng PFT) , 2 kênh DISA / Voicemail, 2 kênh nhạc chờ. - 01 Card KX-NS5180 mở rộng 6 trung kế analog, có hiển thị số - 01 Card KX-NS5173 mở rộng 8 máy nhánh analog, có hiển thị số

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 cấu hình 12 trung kế 2 thuê bao số 32 thuê bao tương tự
Đăng ngày 01-03-2015 06:46:28 AM
Giá : 14.316.000 VND
Hệ thống tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300-12-2-32 bao gồm: - 01 Khung chính KX-NS300 tích hợp 6 cổng trung kế Analog có hiển thị số, 2 cổng máy nhánh số (+ 2 D-XDP), 16 cổng máy nhánh Analog có hiển thị số và đèn báo tin nhắn chờ (2 cổng PFT) , 2 kênh DISA / Voicemail, 2 kênh nhạc chờ. - 01 Card KX-NS5180 mở rộng 6 trung kế analog, có hiển thị số - 01 Card KX-NS5174 mở rộng 16 máy nhánh analog, có hiển thị số

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 cấu hình 12 trung kế 2 thuê bao số 40 thuê bao tương tự
Đăng ngày 01-03-2015 06:44:32 AM
Giá : 24.189.000 VND
Hệ thống tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300-12-2-40 bao gồm: - 01 Khung chính KX-NS300 tích hợp 6 cổng trung kế Analog có hiển thị số, 2 cổng máy nhánh số (+ 2 D-XDP), 16 cổng máy nhánh Analog có hiển thị số và đèn báo tin nhắn chờ (2 cổng PFT) , 2 kênh DISA / Voicemail, 2 kênh nhạc chờ. - 01 Khung phụ KX-NS320 tích hợp sẵn 16 cổng máy nhánh Analog - 01 Card nối khung KX-NS5130 - 01 Card KX-NS5180 mở rộng 6 trung kế analog, có hiên thị số - 01 Card KX-NS5173 mở rộng 8 thuê bao analog, có hiên thị số

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 cấu hình 12 trung kế 2 thuê bao số 48 thuê bao tương tự
Đăng ngày 01-03-2015 06:43:16 AM
Giá : 25.514.000 VND
Hệ thống tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300-12-2-48 bao gồm: - 01 Khung chính KX-NS300 tích hợp 6 cổng trung kế Analog có hiển thị số, 2 cổng máy nhánh số (+ 2 D-XDP), 16 cổng máy nhánh Analog có hiển thị số và đèn báo tin nhắn chờ (2 cổng PFT) , 2 kênh DISA / Voicemail, 2 kênh nhạc chờ. - 01 Khung phụ KX-NS320 tích hợp sẵn 16 cổng máy nhánh Analog - 01 Card nối khung KX-NS5130 - 01 Card KX-NS5180 mở rộng 6 trung kế analog, có hiên thị số - 01 Card KX-NS5174 mở rộng 16 thuê bao analog, có hiên thị số

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 cấu hình 12 trung kế 2 thuê bao số 56 thuê bao tương tự
Đăng ngày 01-03-2015 06:41:51 AM
Giá : 27.962.000 VND
Hệ thống tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300-12-2-56 bao gồm: - 01 Khung chính KX-NS300 tích hợp 6 cổng trung kế Analog có hiển thị số, 2 cổng máy nhánh số (+ 2 D-XDP), 16 cổng máy nhánh Analog có hiển thị số và đèn báo tin nhắn chờ (2 cổng PFT) , 2 kênh DISA / Voicemail, 2 kênh nhạc chờ. - 01 Khung phụ KX-NS320 tích hợp sẵn 16 cổng máy nhánh Analog - 01 Card nối khung KX-NS5130 - 01 Card KX-NS5180 mở rộng 6 trung kế analog, có hiên thị số - 01 Card KX-NS5173 mở rộng 8 thuê bao analog, có hiên thị số - 01 Card KX-NS5174 mở rộng 16 thuê bao analog, có hiên thị số

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 cấu hình 12 trung kế 2 thuê bao số 64 thuê bao tương tự
Đăng ngày 01-03-2015 06:40:33 AM
Giá : 29.287.000 VND
Hệ thống tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300-12-2-64 bao gồm: - 01 Khung chính KX-NS300 tích hợp 6 cổng trung kế Analog có hiển thị số, 2 cổng máy nhánh số (+ 2 D-XDP), 16 cổng máy nhánh Analog có hiển thị số và đèn báo tin nhắn chờ (2 cổng PFT) , 2 kênh DISA / Voicemail, 2 kênh nhạc chờ. - 01 Khung phụ KX-NS320 tích hợp sẵn 16 cổng máy nhánh Analog - 01 Card nối khung KX-NS5130 - 01 Card KX-NS5180 mở rộng 6 trung kế analog, có hiên thị số - 02 Card KX-NS5174 mở rộng 16 thuê bao analog, có hiên thị số

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 cấu hình 18 trung kế 2 thuê bao số 32 thuê bao tương tự
Đăng ngày 01-03-2015 06:39:24 AM
Giá : 24.189.000 VND
Hệ thống tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300-18-2-32 bao gồm: - 01 Khung chính KX-NS300 tích hợp 6 cổng trung kế Analog có hiển thị số, 2 cổng máy nhánh số (+ 2 D-XDP), 16 cổng máy nhánh Analog có hiển thị số và đèn báo tin nhắn chờ (2 cổng PFT) , 2 kênh DISA / Voicemail, 2 kênh nhạc chờ. - 01 Khung phụ KX-NS320 tích hợp sẵn 16 cổng máy nhánh Analog - 01 Card nối khung KX-NS5130 - 02 Card KX-NS5180 mở rộng 6 trung kế analog, có hiển thị số

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 cấu hình 18 trung kế 2 thuê bao số 40 thuê bao tương tự
Đăng ngày 01-03-2015 06:38:14 AM
Giá : 26.637.000 VND
Hệ thống tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300-18-2-40 bao gồm: - 01 Khung chính KX-NS300 tích hợp 6 cổng trung kế Analog có hiển thị số, 2 cổng máy nhánh số (+ 2 D-XDP), 16 cổng máy nhánh Analog có hiển thị số và đèn báo tin nhắn chờ (2 cổng PFT) , 2 kênh DISA / Voicemail, 2 kênh nhạc chờ. - 01 Khung phụ KX-NS320 tích hợp sẵn 16 cổng máy nhánh Analog - 01 Card nối khung KX-NS5130 - 02 Card KX-NS5180 mở rộng 6 trung kế analog, có hiển thị số - 01 Card KX-NS5173 mở rộng 8 thuê bao analog, có hiển thị số

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 cấu hình 18 trung kế 2 thuê bao số 48 thuê bao tương tự
Đăng ngày 01-03-2015 06:37:04 AM
Giá : 27.962.000 VND
Hệ thống tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300-18-2-48 bao gồm: - 01 Khung chính KX-NS300 tích hợp 6 cổng trung kế Analog có hiển thị số, 2 cổng máy nhánh số (+ 2 D-XDP), 16 cổng máy nhánh Analog có hiển thị số và đèn báo tin nhắn chờ (2 cổng PFT) , 2 kênh DISA / Voicemail, 2 kênh nhạc chờ. - 01 Khung phụ KX-NS320 tích hợp sẵn 16 cổng máy nhánh Analog - 01 Card nối khung KX-NS5130 - 02 Card KX-NS5180 mở rộng 6 trung kế analog, có hiển thị số - 01 Card KX-NS5174 mở rộng 16 thuê bao analog, có hiển thị số

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 cấu hình 18 trung kế 2 thuê bao số 56 thuê bao tương tự
Đăng ngày 01-03-2015 06:35:39 AM
Giá : 30.410.000 VND
Hệ thống tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300-18-2-56 bao gồm: - 01 Khung chính KX-NS300 tích hợp 6 cổng trung kế Analog có hiển thị số, 2 cổng máy nhánh số (+ 2 D-XDP), 16 cổng máy nhánh Analog có hiển thị số và đèn báo tin nhắn chờ (2 cổng PFT) , 2 kênh DISA / Voicemail, 2 kênh nhạc chờ. - 01 Khung phụ KX-NS320 tích hợp sẵn 16 cổng máy nhánh Analog - 01 Card nối khung KX-NS5130 - 02 Card KX-NS5180 mở rộng 6 trung kế analog, có hiển thị số - 01 Card KX-NS5173 mở rộng 8 thuê bao analog, có hiển thị số - 01 Card KX-NS5174 mở rộng 16 thuê bao analog, có hiển thị số

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 cấu hình 18 trung kế 2 thuê bao số 64 thuê bao tương tự
Đăng ngày 01-03-2015 06:34:00 AM
Giá : 31.735.000 VND
Hệ thống tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300-18-2-64 bao gồm: - 01 Khung chính KX-NS300 tích hợp 6 cổng trung kế Analog có hiển thị số, 2 cổng máy nhánh số (+ 2 D-XDP), 16 cổng máy nhánh Analog có hiển thị số và đèn báo tin nhắn chờ (2 cổng PFT) , 2 kênh DISA / Voicemail, 2 kênh nhạc chờ. - 01 Khung phụ KX-NS320 tích hợp sẵn 16 cổng máy nhánh Analog - 01 Card nối khung KX-NS5130 - 02 Card KX-NS5180 mở rộng 6 trung kế analog, có hiển thị số - 02 Card KX-NS5174 mở rộng 16 thuê bao analog, có hiển thị số

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 cấu hình 24 trung kế 2 thuê bao số 40 thuê bao tương tự
Đăng ngày 01-03-2015 06:32:42 AM
Giá : 29.085.000 VND
Hệ thống tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300-24-2-40 bao gồm: - 01 Khung chính KX-NS300 tích hợp 6 cổng trung kế Analog có hiển thị số, 2 cổng máy nhánh số (+ 2 D-XDP), 16 cổng máy nhánh Analog có hiển thị số và đèn báo tin nhắn chờ (2 cổng PFT) , 2 kênh DISA / Voicemail, 2 kênh nhạc chờ. - 01 Khung phụ KX-NS320 tích hợp sẵn 16 cổng máy nhánh Analog - 01 Card nối khung KX-NS5130 - 03 Card KX-NS5180 mở rộng 6 trung kế analog, có hiển thị số - 01 Card KX-NS5173 mở rộng 8 thuê bao analog, có hiển thị số

1 2  Trang sau
 

Dịch vụ của AEtel

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 24/24:

Mr.Hưng

        0972.139.269

        xuanhung@aetel.vn

Mrs.Hòa

       0935.38.12.32

       aetel@aetel.vn

Mr.Vinh

        0973.139.269

       vinhtx@aetel.vn

Mr.Hùng

       0944.018.918

       quochung@aetel.vn

Mr.Trung

       0948.82.86.09

       admin@aetel.vn